Клинико – диагностични структури:

Отделения без легла Стационарен Блок, включващ:

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Клиничната лаборатория е с определено ІІ ниво на компетентност. Има в структурата си  функционално обособени  сектори, както следва:

 • приемане и обработка на материал за хематология и морфология
 • клинична химия
 • хемокоагулация
 • химични и цитологични изследвания на урина
 • високо специализирани изследвания

В Клиничната лаборатория се  изработва задължителния обем лабораторни показатели, групирани както следва:

 • Хематологични; клинично-химични; показатели на кръвосъсирването и фибринолизата; електролити; показатели на обмяната на рН и кръвните газове;
 • Групи лабораторни изследвания: въглехидрати / в частност на захарния диабет и усложненията му/, липиди, серумни протеини, ликворна диагностика /цитологични и клинично-химични изследвания/, изпражнения /окултни кръвоизливи/, изследване на други биологични течности

Клиничната лаборатория разполага със съвременна апаратура за лабораторни изследвания, провеждани в системен вътрешен и външен лабораторен контрол.

Началник Клинична лаборатория:
д-р Албена Василева – специалност клинична лаборатория
Ординатор:
д-р Петя Николова– специалност клинична лаборатория
Дора Здравкова Митова -  биолог
Старши лаборант:
Веселина Митева
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 381
094 / 60-66-15 вътр. 262

 нагоре 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Микробиологична лаборатория е разкрита в МБАЛ "Св. Петка " - АД гр. Видин през месец ноември 2009 год. като самостоятелна лаборатория.  Има определено ІІ ниво на компетентност и разполага с:
 • сектор неспецифична флора
 • сектор диагностика на туберкулоза със средно ниво на компетентност

Микробиологичната лаборатория разполага с нова апаратура за диагностика, системи за идентификация на бактерии, извършва култивиране на микроорганизми, определя чувствителността на бактерии към нови и модерни антибактериални препарати.

Микробиологичната лаборатория работи по  Програма на МЗ – “Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, със средства от Глобалния фонд за борба със СПИН туберкулоза и малария към СЗО.

Сектор диагностика на туберкулоза е изцяло реновиран и оборудван от МЗ.

Микробиологична лаборатория е включена в Национална система на външен лабораторен контрол на качеството на микробиологичните лаборатории.
 

Началник микробиологична лаборатория:
д-р Росица Виденова – специалист по микробиология
Лекар биолог:
Красимира Райчева
Персонал:
Марийка Низамова – медицински лаборант
Габрина Пекова – медицински лаборант
Виолета Бонева – медицински регистратор
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 293
094 / 60-66-15 вътр. 293

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Отделението по образна диагностика е основно диагностично звено от структурата на МБАЛ „Св. Петка” АД гр. Видин.  В него се осъществява конвенционална рентгенова, компютърно - томографска и УЗ-диагностика. Разположено е на ІІ етаж в основният болничен корпус.
В отделението се провеждат:

 • Конвенционални рентгенови изследвания;
 • контрастни изследвания на храносмилателна, отделителна и пикочно-полова системи;
 • Компютър-томографски изследвания, включително и КТ ангиография.

От 07.11.2012г. отделението разполага с нов 16 срезов спирален компютърен томограф, с възможност за 3D - реконструкция, комплектован с автоматичен инжектор за компютър-томографски ангиографски изследвания..
Отделението е оборудвано и с дигитален рентгенов апарат, мобилни рентгенови апарати и съвременна ехографска апаратура. Разполага със най-съвременната апаратура в областта и е единственото отделение по образна диагностика, осъществяващо 24-часово обслужване на пациенти.

Началник отделение:
д-р Елеонора Илиева – специалност Образна диагностика.
Ординатор:
д-р Ирена Маринова - специалност Образна диагностика
Старши рентгенов лаборант:
Албена Димитрова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 387
094 / 60-66-15 вътр. 273

 нагоре 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Отделението по Клинична патология е разположено на ІІІ етаж на основния корпус на  болницата.
Основните дейности на отделението са:

 • хистобиопсична и цитологична диагностика;
 • аутопсионна дейност.
Осъществява се висококачествена диагностика чрез прилагане на съвременни методи, съобразно стандартите на добра медицинска практика. Осигурява максимално разширен пакет от общоприетите процедури, съгласно приетите медицински стандарти по обща и клинична патология:
 • спешна интраоперативна консултация (гефрир);
 • биопсична дейност - хистобиопсично изследване на инцизионна амбулаторна биопсия от повърхностни или при ендоскопски методи:
  • микроскопско изследване на оперативен материал от всички органи на човешкото тяло;
  • хистобиопсично изследване след тънкоиглена пункционална биопсия на палпируеми органи (лимфни възли, гърда, простата, щитовидна жлеза и др.);
  • хистобиопсично изследване след пункционни, аспирационни, четкови или щипкови биопсии;

Цитологични изследвания:

 • изследване на ексфолиативни материали от храчки за ранна диагностика на злокачествени и други заболявания;
 • изследване на пунктати от сериозни кухини;
 • изследване на цитологични намазки от маточна шийка за профилактика и ранна диагностика на възпалителни и туморни заболявания на маточната шийка.

Началник отделение:
д-р Даниела Корманова - патоанатомия
Клиничен лаборант:
Елка Петкова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 249, 347

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

Отделението е разположено в сутерена на болницата и се състои от няколко функционално обособени и взаимосвързани части: осигурен е отделен вход за транспортиране на починали болни, има обособена секционна зала, трупохранилище и помещение за обличане на покойници.Обзавеждането на лабораториите гарантира изработване на парафинови блокчета, хистологични и цитологични препарати.
Лекарски кабинет за гледане на всички хистологични и цитологични препарати.
Складово помещение и хистотека, където се съхраняват парафинови блокчета и хистологични препарати на всички биопсични и некропсични случаи от последните  години.
Отделение по съдебна медицина като структура се състои от лекар със специалност, един лаборант и един санитар. Цялата дейност се извършва на базата на Отделението по клинична патология, като ползва апаратура и оборудване.

Началник отделение:
д-р Анка Иванова - специалност съдебна медицина
Мед. Лаборант:
Снежана Николова Стоянова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 364

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  ПО  ТРАНСФУЗИОННА  ХЕМАТОЛОГИЯ

Отделението по трансфузионна  хематология е уникално със своята дейност и единствено на територията на Област Видин. Разположено е в самостоятелно обособена част от основния корпус на болницата. Разполага със :
 1. сектор за кръвовземане, състоящ се от:
  • регистратура;
  • кабинет за медицинско освидетелстване;
  • кабинет за кръвовземане
 2. сектор имунохематологична и изосерологична лаборатория
 3. сектор експедиция и съхранение на кръв и кръвни продукти
   -  Дестилаторна зала

Основни дейности на ОТХ:

 • кръвонабирането;
 • промоция на доброволното и безвъзмездно кръвонабиране;
 • подбор на донорите на кръв и кръвни съставки;
 • правилното съхранение на взетата от донорите недиагностицирана и диагностицирана кръв и кръвни съставки;
 • контрол на срока на годност на кръвните съставки.

Лечебно – диагностични методи :

  В отделението се извършват:
 • изследване на кр. група и Rh – директен и кръстосан метод;
 • изследване на еритроцитни тела;
 • изследване на MVDRL;
 • изследване на ХБН;
 • изследване за съвместимост;
 • кръвовземане и освидетелствуване на кръводарители;
 • експедиция на кръв и кръвни съставки;
 • картотекиране на безвъзмездните кръводарители;
 • трансфузионен надзор.

В отделението работят високо квалифицирани медицински специалисти:

 • 2-ма  лекари с призната специалност по трансфузионна хематология;
 • 3–ма медицински фелдшери
 • 4 лаборантки, преминали съответни квалификационни курсове.
За спешни кръвонабирания и снабдяване с кръв и кръвни съставки отделението разполага с екипи на разположение. 

Началник отделение:
д-р Светлана Станкова – специалност трансфузионна хематология
Ординатор:
д-р Елеонора Пенкова – специалност трансфузионна хематология
Старша медицинска сестра:
Корнелия Йотова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 375
094 / 60-66-15 вътр. 378

 нагоре 

СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Най-новото отделение в структурата на МБАЛ “Св.Петка” АД гр. Видин е открито на 01.02.2007 г. Отделението е разположено на достъпно за пациентите място, в приземният етаж на основният корпус на болницата.
В състава на отделението влизат Кабинети за спешен прием:

 • Педиатричен кабинет
 • Терапевтичен кабинет
 • Шокова зала
 • зала за диагностично уточняване и наблюдение, с престой до 24 часа с 2 легла

В отделението  се извършва диагностично уточняване на пациенти извозени от ЦСМП в отделението.

Провеждане на реанимационни мероприятия при живото застрашаващи състояния, осъществяване на консултации със съответните специалисти и при индикации осъществяване хоспитализация.
Прием, диагностично уточняване, провеждане на лечебни мероприятия при нужда на пациенти потърсили сами спешна помощ в отделението.

Отделението е оборудвано със съвременна техника и апаратура.

Персонал: В отделението работят 8 лекари, 11 медицински фелдшери и 10 санитари

Началник отделение:
д-р Тони Вълчев Илиев – спешна медицина
Ординатори:
д-р Елеонора Пенкова – лекар
д-р Миглена Петрова – лекар терапевт
д-р Румяна Димитрова – специалност хирургия
д-р Светлана Антонова – педиатър
д-р Цветодарка Асенова - лекар, спешна медицина
д-р Деница Тихомирова - лекар
д-р Петя Георгиева - лекар
Старша медицинска сестра:
Боряна Н. Георгиева-Русинова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 331

 нагоре 

 

ТЕЛК

ТЕЛК е разположена в двора на МБАЛ "Света Петка" в близост до гръдно отделение.
Трудово - експертната лекарска комисия е специализирана за освидетелстване на болни в трудоспособна възраст, както и за освидетелстване на болни в пенсионна възраст.

Отделението е оборудвано с компютърна техника и специална програма за работа в ТЕЛК

На разположение в отделението е екип от следните  специалисти:

Председател:
д-р Илия Раденовски- невролог
Членове на ТЕЛК:
д-р Веселин Йоцов – хирург
д-р Емилия Недкова
д-р Мария Кьосева
Телефони:
094 / 60-03-19

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Отделението по анестезиология и интензивно лечение при МБАЛ “ Света Петка” АД гр.Видин е с определено ІІ ниво на компетентност.
Разположено е  на V етаж на основния болничен корпус, в изцяло ремонтирана и обновена част от етажа.
Отделението разполага с 6 легла, разположени в 3 болнични стаи, както и консултативен кабинет за преданестезиологични консултации на пациентите.

В отделението се осъществяват :

 • Интензивно лечение на всички нарушения на основните жизнени функции;
 • Дихателна реанимация;Кардиопулмонална ресусцитация;
 • Продължително парентерално хранене;
 • Интензивно лечение и наблюдение на тежки следоперативни състояния;
 • Преданестезиологичен клиничен преглед и подготовка на пациента за анестезия;
 • Анестезия.

В ОАИЛ работят:
8 анестезиолози – интензивни терапевти;
4 анестезиологични медицински сестри
9 реанимационни медицински сестри;
5 санитари.

Отделението е база за следдипломна квалификация на лекарите, специализиращи "Анестезиология и интензивно лечение".

Началник отделение:
д-р Вилхем Елисеев – анестезиология и реанимация
Ординатори :
д-р Илия Илиев - анестезиология и реанимация
д-р Лъчезар Блажев - анестезиология и реанимация
д-р Станчо Петков - анестезиология и реанимация
д-р Анастасис Папавасилиу
д-р Митко Митов
Старша мед. сестра:
Светлана Грозданова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 274
094 / 60-66-15 вътр. 280
094 / 60-66-12 вътр. 280

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Отделението по Хирургия на МБАЛ “ Св. Петка “ АД гр. Видин е едно от първите отделения разкрити в Областната болница с над 130 годишна история и е с ІІ ниво на компетентност, съгласно медицинските стандарти.

Отделението по Хирургия е разположено на V етаж на основния болничен корпус и  разполага с 34 легла, обособени както следва :

 • Обща хирургия – 22 легла;
 • Детска хирургия – 4 легла;
 • Септична хирургия – 8 легла;
 • Приемно - консултативен кабинет към Консултативно – диагностичният блок на болницата.

За осъществяване на дейността си отделението работи в с самостоятелно обособен операционен блок, включващ в себе си 7 операционни зали , една от които е  обособена за лапароскопски операции.
В Отделението по Хирургия се оказва планова и спешна хирургична помощ.

Извършват:

 • диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на стомашно–чревния тракт, чернодробни и заболявания на панкреаса;
 • оперативно лечение на дефекти на коремната стена (всички видове хернии), мекотъканни заболявания, гнойносептични заболявания;
 • лечение на остри и хронични венозни заболявания на крайниците;
 • оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдови реконструкции;
 • изгаряния до 5 % без пластика;
 • лапароскопска миниинвазивна хирургия.

В отделението работят 9 лекари, като един от тях е с втора призната специалност по детска хирургия. За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.

Отделението по Хирургия е база за следдипломна квалификация на лекарите специализиращи „ Хирургия”.

Началник:
д-р Антон Дръндов- специалност обща хирургия
Ординатори:
д-р Огнян Милев - специалност обща хирургия
д-р Пламен Ценков – специалност обща хирургия
д-р Петър Ружев - специалност обща и детска хирургия
д-р Тошко Методиев- специалност обща хирургия
д-р Цветан Василев - специалност обща  хирургия
д-р Мирослав Маринов - специалност обща хирургия
д-р Галин Златанов - специалност обща хирургия
д-р Людмил Миланов - специалност обща хирургия
Старша мед. сестра:
Венеция Ботинова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 260
094 / 60-21-31 вътр. 283
094 / 60-66-15 вътр. 210
094 / 60-66-12 вътр. 372

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ С ДЕЙНОСТ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

Отделението по акушерство и гинекология е с ІІ ниво на компетентност и разполага със следните структурни звена:

 • Акушеро-Гинекологичен стационар;
 • Родилна зала;
 • Структура по Неонатология.

Леглата в отделението са  общо 38, разпределени, както следва:
- Гинекологични легла                                  –    7 легла
- Легла за патологична бременност          –    7 легла
- Родилни легла                                              –  12 легла
- Неонатологични легла                                –  12 легла

Всеки сектор разполага с възможности за изолация и санитарни възли.

За осъществяване на оперативна дейност отделението разполага с две операционни зали, манипулационна за аборти.

Отделението е оборудвано с необходимата апаратура, даваща възможност за осъществяване на диагностично-лечебната дейност - консервативна и оперативна.
Специалистите осигуряват консултативните прегледи в приемния АГ кабинет на болницата.

Отделението разполага с възможности за ултразвукова и кардиотокографска диагностика, както и възможностите на всички болнични звена.

Осигурен е денонощен прием и наблюдение на нуждаещите се от родилна помощ жени.
Отделението разполага с VIP стая.

ДЕЙНОСТИ
Осигурява нормално и оперативно раждане.
Проследяване на родилния процес и коригиране на отклоненията му със съвременни методи.
Осигурява 24 часов дежурен акушеро-гинекологичен и анестезиологичен екип за осъществяване на спешна помощ от гинекологично естество и прием на пациенти.
Извършване на абразии с лечебно- диагностична цел; абразии на пациентки с прогредиентни и инкомплектни аборти, аборти по медицински показания и аборти по желание.
Диагностика и лечение на възпалителни заболявания, травми.
Лечение и наблюдение на рискова бременност.
Отделението по акушерство и гинекология е база за следдипломна квалификация на лекарите.

Началник отделение:
д-р Слави Любенов – специалност акушерство и гинекология
Ординатори:
д-р Владимир Антимов – специалност акушерство и гинекология
д-р Пламен Филипов
д-р Владимир Еремиев
д-р Петър Томов
д-р Майя Костадинова – специалност акушерство и гинекология
д-р Юрка Атанасова – специалност акушерство и гинекология
д-р Валерия Вълчева – специалност детски болести
д-р Светлана Антонова – специалност детски болести
Старша акушерка:
Йорданка Тодорова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 235
094 / 60-21-31 вътр. 258
094 / 60-66-15 вътр. 313
094 / 60-66-12 вътр. 349

 нагоре 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Отделението по ортопедия и травматология се намира на ІІІ етаж на основния болничен корпус, с ІІ ниво на компетентност. Разполага с 10 легла, гипсовъчна и превързочна зала, самостоятелна операционна зала за планови и спешни операции в Операциония блок.Осигурява 24 часова ортопедична и травматологична помощ.

Травматологичната хирургия включва кръвни репозиции, остеосинтези, сухожилна и периферна нервна хирургия, остеопластика, ампутации и реампутации на различни нива.

Значителен обем от дейността са закритите репозиции на фрактури и луксации. Извършва се и  ендопротезиране на тазобедрени стави, вагинотомии.

В отделението работят 4 лекари с призната специалност по Ортопедия и травматология и един специализант.Отделението база за следдипломна квалификация на лекарите.

Началник отделение:
д-р Венелин Велков – специалност ортопедия и травматология
Ординатори:
д-р Владимир Цолов – специалност ортопедия и травматология
д-р Богдан Томов – специалност ортопедия и травматология
д-р Володя Дочков – специалност ортопедия и травматология
д-р Асен Асенов – специализант ортопедия и травматология
Старша мед. сестра:
Деница Георгиева
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 263, 289

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО УШНО – НОСНО – ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Отделението по УНГ болести е разположено е на третият етаж в основния корпус на болница и разполага със 7 легла и собствени операционни зали
В Отделението се извършват  консервативно и оперативно лечение на заболявания на УНГ апарат. За осъществяване на лечебно – диагностичната си дейност, отделението използва съвременна апаратура -операционен микроскоп, две операционни зали, един универсален УНГ стол, набор за микроларингохирургия, бронхоскопи- ригиден за деца и възрастни, ригиден езофагоскоп, пълен набор бужове и щипки за чужди тела, набор за спешна трахеотомия, Аудиометър.
В отделението работят трима лекари с призната специалност по УНГ
Отделението е база за следдипломна квалификация по УНГ болести и има определено ІІ ниво на компетентност.

Началник:
д-р Илчо Мирчев – специалност УНГ–болести
Ординатори:
д-р Тодор Вълов – специалност УНГ болести
д-р Николай Бирцоев   специалност УНГ болести
Старша мед. сестра:
Анна Георгиева
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 211
094 / 60-21-31 вътр. 212, 309

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ  БОЛЕСТИ

Отделението по Очни болести има определено ІІ ниво на компетентност, разположено е на ІІІ етаж в основния болничен корпус.Отделението има следната структура:

 • приемно – консултативен  кабинет;
 • функционално – диагностично звено  за А – ехография, компютърна периметрия;
 • манипулационна;
 • операционна зала за очна хирургия;
 • болнични стаи с 5 легла.
В отделението се лекуват болни с всички възпалителни заболявания на окото, глаукома, катаракта, травматични увреждания с и без пробив на очната ябълка, с и без наличие на интрабулбарно чуждо тяло, болни с очни усложнения при общи заболявания- диабет, хипертония, изгаряния.
Отделението  е оборудвано с анторефрактометър ;пневматичен тонометър ; апарат за изчисление на лещи; пахиметър;Голдман тонометър; В- скен ; як – лазер; Аргон или диоден лазер; фундус камера за флуоресцеинова ангиография; факоемулсификатор; фундус камера.

В отделението работят: 3 лекари, от тях 2 с призната специалност по Очни болести и 1 специализант.

Началник:
д-р Борислав Милчев – специалност Очни болести
Ординатори:
д-р Екатерина Димова – специалност Очни болести
д-р Малин Михайлов – специализант
Старша мед. сестра:
Венеция Койчева
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 304, 309

 нагоре 

 

ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ С ДЕЙНОСТИ ПО КАРДИОЛОГИЯ И РЕВМАТОЛОГИЯ

Структура
Първо отделение по вътрешни болести е с ІІ ниво на компетентност. В него се осъществяват дейности по следните медицински специалности:
- кардиология и ревматология. Разположено на втория етаж на основния корпус на болницата.

Отделението разполага с:

 • Приемно – консултативен кабинет;
 • Кабинет за неинвазивна функционална  диагностика на сърдечно- съдовата система за извършване на Велоергометрия (тредмил) и холтер мониториране;
 • Ехокардиографски кабинет
 •  Кабинет за ехография на стави
 • Стационар с 35 легла, разпределени както следва:
  • 1 стая с 6 легла за интензивно наблюдение
  • кардиологични 25 легла
  • ревматологични 4 легла
В отделението се осъществява  диагностика и лечение на сърдечно – съдови и ревматологични заболявания.
В обособения интензивен сектор се осигурява интензивно лечение на болни с пресен инфаркт на миокарда, ритъмни нарушения, остра сърдечно–съдова слабост и други.
Отделението е признато като база за следдипломно обучение по вътрешни болести.

Началник отделение:
д-р Соня Белева - специалност вътрешни болести и кардиология
Ординатори:
д-р Владислав Пакеров
д-р Ели Иванова
д-р Жерар Шабани
д-р Красимир Дичов
д-р Наталия Георгиева – специалност вътрешни болести
д-р Пролетка Браткова – специалност вътрешни болести
д-р Николай Йорданов – специалност вътрешни болести
д-р Стоян Филипов – специалност вътрешни болести и кардиология
Старша мед.сестра:
Даниела Борисова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 357
094 / 60-66-15 вътр. 312, 354

 нагоре 

 

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ С ДЕЙНОСТИ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

Структура:
Второ  отделение по вътрешни болести е с ІІ ниво на компетентност. В него се осъществяват дейности по следните медицински специалности :
 -  гастроентерология – ІІ ниво на компетентност ;
 -  ендокринология и болести на обмяната – І ниво на компетентност ;
 -  клинична хематология – І ниво на компетентност

Разположено на ІІІ етаж в основния корпус на болницата. Отделението има 31 легла, приемно- консултативен  кабинет и  учебен център за обучение на пациенти със захарен диабет.В отделението се осъществява диагностично уточняване на болни с гастроентерологични и общо терапевтични заболявания.
Лечение на болни с остри, хронични и обострени заболявания на гастроинтестиналния тракт, хепато-билиарната система и панкреаса, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия.
Диагностично уточняване на болни с неясни кръвоизливи на горен и долен гастроинтестинален тракт, съмнение за тумори, неясни болкови, анемични и консумативни синдроми, алкохолни и други  токсични увреждания. Осигурен е прием  и на пациенти със заболявания на ендокринната система  - новооткрити , с усложнения, с остро настъпили кризи (кетоацидоза и хипогликемии). В хематологичния сектор се приемат и лекуват хематологично болни с остри и хронични хематологични заболявания.

Началник отделение:
д-р Любомир Нацин – специалност клинична хематология и вътрешни болести
Ординатори:
д-р Данчо Йорданов – специалност Вътрешни болести
д-р Галина Вълчова – специалнист гастроентерология и вътрешни болести
д-р Лиляна Иванова – специалност гастроенетрология и вътрешни болести

д-р Елза Петрова – специалност ендокринология и вътрешни болести
д-р Соня Славчева – специалност ендокринология и вътрешни болести
д-р Боян Иванов – специалност кардиоревматология и вътрешни болести
д-р Румяна Еремиева – специалност ревматология и вътрешни болести
д-р Ермил Тутунаров – лекар
Старша мед. сестра:
Иванела Вълчева
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 357

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

Отделението по белодробни болести е едно от най – рано разкритите болнични заведения в района на гр.Видин. Сградата , в която се помещава отделението, като част от болничния комплекс е построена през 1934 година, на два етажа. Поради увеличената заболеваемост от туберколоза в региона, през 50- те години е предоставена за лечение на белодробно болни. Впоследствие поради недостиг на легловия фонд , през 60-те години сградата е била разширена с построяване на 3 –ти етаж и в този вид съществува и днес.
Днешното отделение по пневмология и фтизиатрия разполага с 32 легла от тях 25 Пневмологични, от които 5 легла за интензивно наблюдение на тежко болни пациенти и 7 Фтизиатрични, приемно- консултативен кабинет, белодробен функционален кабинет, бронхологичен кабинет.
 На територията на отделението има сектор за ”Диагностика на туберкулоза”към микробиологичната лаборатория на болницата.
В отделението се извършва спешна и планова помощ на пациентите с белодробни заболявания. Извършват изследвания на  ФИД, микробиологична диагностика на туберкулозата.
Лечението на болните от туберкулоза от цялата област  се осъществява само в отделението по пневмология и фтизиатрия на МБАЛ “ Света Петка” АД гр. Видин. Поради необходимостта при тези пациенти след осъществяване на интензивната фаза на лечение в стационарни условия, лечението и наблюдението да продължи в болнични условия, тези фази на лечение продължават в специализираното отделение, в създадената диспансерна  структура до пълното излекуване на болестта. От 2008 г.  отделението е включено в Програма на МЗ – “Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, със средства от Глобалния фонд за борба със СПИН туберкулоза и маралия към СЗО. Основната цел на Програмата е да се снижи заболеваемостта от туберкулоза в световен мащаб.
В отделението работят 7 лекари – началникът на отделението е  с призната специалност по Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, специализация по бронхология; 1 лекар е  с призната специалност по Пневмология и фтизиатрия, 3-ма със специалност по  вътрешни болести  и 2-ма специализанти.
В отделението работят 8 лекари – началникът на отделението е с призната специалност по Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, специализация по бронхология; 4 лекар е с призната специалност по Пневмология и фтизиатрия, 2-ма със специалност по вътрешни болести и 2-ма специализанти.

Началник отделение:
д-р Ивета Найденова – специалност вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия
Ординатори :
д-р Деница Тихомирова
д-р Николай Николов – специалност пневмология и фтизиатрия и вътрешни болести
д-р Наташа Цветкова – специалност вътрешни болести
д-р Олена Иванова – специализант
Старша мед. сестра:
Илияна Благоева
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 353, 363

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ И ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ

Отделението по нефрология и диализно лечение е разположено на първия етаж в сградата на  старата болница и е специализирано за лечение на пациенти с ОБН и ХБН, чрез различни форми на извънбъбречни методи за очистване на кръвта.
Отделение по нефрология и диализно лечение е с   ІІ- ро ниво на компетентност и има в структурата си :
- приемно- консултативен  нефрологичен кабинет
- нефрологичен стационар с 8 легла
- диализна структура с  ІІІ- то ниво на компетентност, с разкрити 12 диализни поста - 6 в „чистата” зала и 6 в  „жълтата” зала

 • лечение на болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност;
 • лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност;
 • лечение на усложненията на ХБН при пациенти на диализно лечение;
 • лечение на болни с напреднала ХБН и подготовката им за включване на диализно лечение;
 • подготовка на подходящите болни за бъбречна трансплантация;
 • лечение на болни с ХБН в додиализния период;
 • хемодиализа, хемоперфузия,

Дейността се осъществява на трисменен работен режим, модерна апаратура за подготовка на питейната вода чрез обратна осмоза за нуждите на диализната процедура.
Отделението по нефрология и диализно лечение е определено като база за следдипломно обучение по вътрешни болести.

Началник отделение:
д-р Валери Илиев – специалист вътрешни болести и нефрология
Ординатори:
д-р Даниела Маркова – специалист вътрешни болести
д-р Емилия Недкова
д-р Людмил Николаев – специалист нефрология и вътрешни болести
Старша мед. сестра:
Диана Стефанова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 303
094 / 60-66-15 вътр. 343, 340

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Структура:
Отделението по нервни болести е с ІІ ниво на компетентност, разположено е на вторият етаж в основния корпус на лечебното заведение в близост до отделението по образна диагностика, кл. лаборатория и други важни структурни звена на болницата.
Отделението разполага с:

 • Приемно консултативен кабинет
 • Кабинет по електрофизиология за електроенцефалография и електромиография,  оборудван с апарати за: ЕЕГ, ЕМГ, и Доплерова сонография.
 • Стационар с 26 легла, от които 6 за интензивно наблюдение

В отделението се осъществяват диагностика и  лечение  на заболявания на централната и периферната нервна система.
В отделението работят 4–ма лекари с призната специалност по нервни болести, 1 лекар без специалност и 1 анестезиолог.

Началник отделение:
д-р Ангел Петров – специалности по неврология и неврохирургия
Ординатори:
д-р Жанноел Иванов – специалност неврология
д-р Тони Илиев – специалност анестезиология и реанимация
д-р Анатоли Ангелов – лекар
Старша мед. сестра:
Даниела Милчева
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 338
094 / 60-66-15 вътр. 306, 319

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

Отделението по педиатрия има ІІ ниво на компетентност, намира се на І етаж в основния корпус на болницата.
Отделението разполага с 30 болнични легла, в това число:
- Детски кърмачески –13
- Детски вътрешни –12
- Детски инфекции – 5
- Приемно- консултативен кабинет

В отделението по педиатрия  се извършва диагностика и лечение на пациенти на възраст от 0  до 18 години с остри и хронични обострени заболявания.
В отделението работят 6 лекари, 5 с призната специалност по детски болести и 1 специлизант.
Отделението е признато като база за следдипломно обучение по детски болести.

Списък на клиничните пътеки и амбулаторните процедури по договора с НЗОК 2016 г., за оказване на болнична помощ от отделението.

Началник отделение:
д-р Пламен Филипов – детски болести
Ординатори:
д-р Силвия Стоянова – детски болести
д-р Олга Буданова – детски болести
д-р Цветослава Младенова
д-р Цветан Цоков – детски болести
д-р Лада Панчева – детски болести
д-р Петя Георгиева – специализант детски болести
Старша мед. Сестра:
Бисерка Игнатова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 310
094 / 60-66-15 вътр. 269, 264

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОЖНИ  И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

Отделението по кожни и венерически болести е ситуирано в самостоятелна сграда в двора на лечебното заведение. По своята дейност то е уникално, като единствено на територията на Област Видин, оказващо специализирана дермато – венерологична помощ.


Отделение по Кожни и венерически болести е с ІІ- ро ниво на компетентност и разполага с :
- приемно- консултативен кабинет
- микологичен кабинет
- 3 болнични стаи с 8 легла

В отделението работя 3–ма лекари със призната специалност по кожно-венерически болести.

В отделението работя 2 – ма лекари със призната специалност по  кожно-венерически болести.

Началник отделение:
д-р Маринела Стоянова – специалност кожно-венерически болести
Ординатори:
д-р Мария Николова – специалност дерматология и венерология
д-р Мая Илиева - специалност дерматология и венерология
Старша мед. сестра:
Евелина Кирилова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 311
094 / 60-21-31 вътр. 307

 

 нагоре 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПСИХИАТРИЯ

Отделението по психиатрия е разположено в стария корпус на болничния комплекс, разполага с 30 легла и ІІ- ро ниво на компетентност. Дейността на отделението се осъществява в  сектор Общ профил с 20 легла, Дневен стационар с 5 легла и сектор  за повишена сигурност - 5 легла. Към отделението има открити :

 • приемно – консултативен кабинет с диспансерни функции
 • манипулационна;
 • зала за колегиуми;
 • дневна за групови занимания на  пациенти.

На 01.03.2007 г стартира Проект BG 2004 / 016-711.01.02-3.1.64 Създаване и функциониране на услугата – Отделение за остри психични разстройства в МБАЛ “Св. Петка ” АД, гр. Враца, финансиран по програма ФАР BG 2004/016-711.01.02 “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността” съгласно договор за безвъзмездна помощ BG 2004/016-711.01.02-3.1.66, съгласно който е изграден сектор за пациенти с висока степен на зависимост от грижи с 5 легла, модерно оборудван и обзаведен.
 В тази насока в отделението са разработени и се изпълняват следните програми:

 1. Технологична програма;
 2. Терапевтична програма за краткосрочни и средносрочни грижи;
 3. Програма за кризисни интервенции;
 4. Програма за фамилна терапия и групова психотерапия;
В отделението работят 6 лекари, един от които с две специалности.
Отделението е акредитирано като база за следдипломно обучение на лекарите.

Началник отделение:
д-р Владимир Кичашки - специалност психиатрия
Ординатори:
д-р Татяна Вълчева – специалност психиатрия и неврология
д-р Румен Димитров – специалност психиатрия
д-р Петър Бойчев – лекар
д-р Калина Савова – специалност психиатрия
д-р Елица Георгиева
Старша мед. сестра:
Валентина Калинашева
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 302, 308, 358

 нагоре 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Отделението по физикална и рехабилитационна медицина е с II-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Физикална и рехабилитациионна медицина” - с 10 легла.

Списък на клиничните пътеки по договора с НЗОК 2016 г., за оказване на болнична помощ от отделението.

Началник отделение:
д-р Елза Евдокимова – специалност физикална и рехабилитационна медицина
Лекар:
д-р Венцислав Гошов
Кинезитерапевт:
Димитър Неделков
Старши рехабилитатор:
Катя Перова
Старша мед.сестра
Геновева Ботева
Рехабилитатори:
Александър Мариев
Илияна Ванкова
Рейхан Османова
Сашка Иванова
Телефони:
094 / 60-21-31 вътр. 388

 нагоре 

Аптека

Болничната аптека, като част от болничния комплекс, съществува още от създаването на болницата.
Аптеката е разположена на вторият етаж на основния корпус на болницата, осигурена е с площ и е зонирана съгласно ЗЛХМ.
Аптеката притежава  необходимите разрешително за откриване на болнична  аптека и лиценз за работа с наркотични вещества.
В аптеката се получават, съхраняват и отпускат по лекарствени листове разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и медицински изделия.
Аптеката отпуска скъпоструващи лекарства по Наредба № 34/30.10.2000 год.
В аптеката работят 1 магистър фармацевти, 1 помощник фармацевт, 1 мед. фелдшер и 1 санитар

Управител:
Даниела Русева
Телефони:
094/ 60-06-92
094/ 60-21-31: вътр. 278

 

 нагоре 

 

 

 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 25.01.2017 г.