МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин, обявява совбодни позиции както следва:

"Длъжностно лице по защита на данните" (DPO):

  Изисквания:
 • Висше образование - юридическо, публична администрация или техническо;
 • Експертни познания в областта на законодателството и практиките в областта на защитата на данните;
 • Английски език - предимство;
 • Задълбочено познаване на Регламента за защита на личните данни и становищата на работната група по чл. 29, ЗЗЛД и всички поднормативни актове, включително практиката на Комисията за защита на личните данни;
 • Опит в изработката на политики за информационна сигурност;
 • Добри познания в информационната инфраструктура, както и по разработка, внедряване и поддръжка на информационна система, ще се считат за предимство
 • Добри познания в администриране на база данни ще се счита за предимство
 • Опит в създаването/промяната на нормативна база и/или вътрешно-фирмени документи, инструкции и политики

  Отговорности:
 • Да съдейства на външни консултанти и да участва активно в привеждане в съответствие дейността на дружествата с новия Регламент 2016/679 за защита на личните данни, както и с националното законодателство
 • Да участва в изготвянето на вътрешно фирмени правила и процедури свързани с обработването на лични данни, съгласно настоящия регламент.
 • Да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на Регламент 2016/679 и на други разпоредби за защитата на данни на равнище Съюз или държава членка;
 • Да наблюдава спазването на Регламент 2016/679 и на други разпоредби за защитата на данни на равнище Съюз или държава членка и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;
 • При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката
 • Да си сътрудничи с надзорния орган;
 • Да следи ежегодно за съответствието на дейността на администраторите на лични данни с европейското и национално законодателство
 • Да прави анализ на мрежовия трафик и поведението на служителите
 • Да изготвя доклади до Изпълнителния Директор на дружеството при нарушение на политиките за информационна сигурност
 • Да изработва цялостна документация по внедряване на GDPR в Дружеството

  Необходими документи:
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • CV;
 • мотивационно писмо.


СПЕШНО Магистър фармацевт СПЕШНО:

  Изисквания:
 • членство в БФС;
 • комуникационни умения;
 • работа в екип;
 • отговорност, инициативност;
 • компютърна грамотност - отлични умения за работа с MS Office;
 • опитът и допълнителната квалификация са предимство.

  Отговорности:
 • отпускане на лекарства по лекарско предписание, консумативи, медицински изделия и превързочни материали за лечение на хоспитализираните пациенти;
 • следи наличности, заявява и приема лекарствени средства, консумативи и медицински изделия за работата на болницата.

  Необходими документи:
 • копие от диплома за завършено образование-дипломиран магистър фармацевт;
 • CV;
 • мотивационно писмо.
 • Заплащането се договаря с ръководството на МБАЛ "Света Петка" АД


Краен срок за подаване на документи - 19.02.2018 год.

Кандидатите могат да подават документи в деловодството на болницата, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 ч..

Допълнителна информация за актуалните свободни позиции в отдел "Човешки Ресурси".

За контакти тел.: 094 60-21-31,

 • вътр.: 350 - Деловодство;
 • вътр.: 222 - "Човешки Ресурси";


 

МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин, обявява свободни места за лекари, специализанти по следните специалности:

Експертен персонал без ръководни функции

ДлъжностПозиции
Акушер гинеколог3
Неонатолог1
Трансфузионна хематология1
Нефрология1
Пулмолог2
Помощник фармацевт1
*Магистър фармацевт1

СПЕЦИАЛИЗАНТИ

ДлъжностПозиции
Хирургия1
Акушерство и гинекология2
Пневмология и фтизиатрия1
Нервни болести1
Кардиология1
Гастроентерология1

Приемът на специализанти се извършва след проведен конкурс по документи и събеседване.

  Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса за съответната специалност;
 2. CV по европейски стандарт;
 3. Диплом за завършено образование - образователно-квалификационна степен - "Магистър по медицина";
 4. Документ за трудов стаж;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство за съдимост.

Кандидатите могат да подават документи в деловодството на болницата.
Лице за допълнителна информация:Виолета Ненова тел.: 094 / 60-21-31, вътр.: 222
Срок за подаване на документи:до попълване на свободните места.

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 10.04.2018 г.