[2019-10-08]АОП №

„Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика за нуждите на МБАЛ „Света Петка”АД, град Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ Доклад ]
- [ espd ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-09-27]АОП №

„Изграждане на резервно електрозахранване на отговорни консуматори в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ Доклад ]
- [ espd ]
- [ Проект Болничен корпус ]
- [ Прoeкт Хемодиализа ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-09-26]АОП №

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за един обект на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Доклад ]
- [ Документация ]
- [ Еspd-request ]
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ Разяснение ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-09-25]АОП №

„Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за оборотни средства на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Сведения ]
- [ Приложение ]
- [ Оценка ]
- [ Методика ]
- [ Заповед ]
- [ Обява ]
- [ Баланс ]
- [ Отчет ]
- [ Паричен поток ]
- [ Капитал ]
- [ Повторна покана ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-08-09]АОП №

„Извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ espd ]
- [ Разяснение ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Протокол 2 ]  <= ново 
- [ Протокол 3 ]  <= ново 
- [ Протокол 4 ]  <= ново 
- [ Решение ]  <= ново 
- [ Съобщение-Цени ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-07-10]АОП №

„Доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Доклад ]
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ Образец 3 а ]
- [ Образeц 4 а ]
- [ espd ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ espd ]
- [ Решение ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Протокол 4 ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-07-10]АОП №

„Частичен ремонт на Отделение по Психиатрия при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Доклад ]
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ espd ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Протокол 2 ]  <= ново 
- [ Протокол 3 ]  <= ново 
- [ Протокол 4 ]  <= ново 
- [ Протокол 5 ]  <= ново 
- [ Решение ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-06-20]АОП №

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Частичен ремонт на Психиатрично отделение при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Информация за удължаване на срока ]
- [ КСС ]
- [ Индикативна оферта ]
- [ Доклад ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-06-20]АОП №

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Информация за удължаване на срока ]
- [ Прогнозна стойност ]
- [ Доклад ]
- [ Индикативна оферта ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-06-20]АОП №

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Информация за удължаване на срока ]
- [ Прогнозна стойност ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-06-17]АОП № 00425-2019-0010

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитален графичен рентгенов апарат за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ Доклад ]
- [ espd ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Съобщение ]
- [ Съобщение - Цени ]
- [ Решение ]  <= ново 
- [ Доклад ]  <= ново 
- [ Протокол 2 ]  <= ново 
- [ Протокол 3 ]  <= ново 
- [ Протокол 4 ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-05-27]АОП № 00425-2019-0009

„Изграждане на резервно електрозахранване на отговорни консуматори в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ Доклад ]
- [ espd ]
- [ Проект Болничен корпус ]
- [ Прoeкт Хемодиализа ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Решение ]
- [ Протоколи ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]
- [ РД-19-15 ]
- [ Обявление за приключил договор ]  <= ново 
- [ Допълнително споразумение ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-05-21]АОП № 00425-2019-0008

„Закупуване на автоклав за стерилизация и водоочистваща система за централна стерилизационна на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ Доклад ]
- [ espd ]
- [ Протокол ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Решение ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ РД-19-16 ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-05-20]АОП №

„Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на 1бр. дигитален графичен рентгенов апарат"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Информация за удължаване на срока ]
- [ Доклад ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-05-13]АОП №

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обява ]
- [ Договор ]
- [ Образци ]
- [ Доклад ]
- [ Tехническа ]
- [ Образец 9а ]
- [ Образец 10а ]
- [ Информация до АОП ]
- [ Решение ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Протокол 2 ]
- [ РД-18-19 ]
- [ РД-18-18 ]
- [ РД-18-20 ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-04-30]АОП №

„Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обява ]
- [ Договор ]
- [ Образци ]
- [ Доклад ]
- [ Tехническа ]
- [ Информация до АОП ]
- [ Информация до АОП ]
- [ Решение ]
- [ Протокол ]
- [ РД-18-17 ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-04-25]АОП №

„Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на Автоклав за стерилизация и водоочистваща система за централна стерилизационна на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Покана ]
- [ Прогнозна стойност ]
- [ Индикативна оферта ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-04-25]АОП № 00425-2019-0007

„Извънгаранционно сервизно обслужване на ангиографска система TOSHIBA”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ Документация ]
- [ Доклад ]
- [ espd ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Решение ]
- [ Протоколи ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ РД-19-14 ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-04-22]АОП № 00425-2019-0006

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ espd ]
- [ Документация ]
- [ Разяснение ]
- [ Разяснение ]
- [ Протокол ]
- [ Цени ]
- [ Образец 4 а ]
- [ Образец 3 a ]
- [ Образец 3 б ]
- [ Образец 5 а ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Протокол 4 ]
- [ Решение ]
- [ Доклад ]
- [ Промяна-Решение ]
- [ Промяна-Решение ]
- [ Промяна-Решение ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-03-15]АОП №

„Избор на застрахователна компания за застраховане на имуществото и персонала на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин, срещу рискове на застрахования и рискове от причинени вреди на трети лица за срок от 1 година”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обява ]
- [ Договор ]
- [ Образци ]
- [ Доклад ]
- [ Решение]  <= ново 
- [ Протокол ]  <= ново 
- [ Информация до АОП ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Приложения 1,2 и 3 ]
- [ Приложение 4 ]
- [ Приложение 5 ]
- [ Приложение 6 ]
- [ РД-18-16 ]
- [ РД-18-9 ]
- [ РД-18-10 ]
- [ РД-18-11 ]
- [ РД-18-13 ]
- [ РД-18-14 ]
- [ РД-18-15 ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-27]АОП № 00425-2019-0005

„Доставка на медицински изделия необходими за провеждане на диализно лечение в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ espd ]
- [ Образец 3.1а ]
- [ Образец 4.1а ]
- [ Решение ]  <= ново 
- [ Протокол 2 ]  <= ново 
- [ Протокол 3 ]  <= ново 
- [ Обявление за възложена поръчка]  <= ново 
- [ РД-19-17]  <= ново 
- [ РД-19-18]  <= ново 
- [ РД-19-19]  <= ново 
- [ РД-19-20]  <= ново 
- [ РД-19-21]  <= ново 
- [ РД-19-22]  <= ново 
- [ РД-19-23]  <= ново 
телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-27]АОП №

„Извършване на текущ ремонт на Отделение по Нефрология и диализно лечение при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обява ]
- [ Образци ]
- [ КСС ]
- [ Информация АОП ]
- [ Техническа Спецификация ]
- [ Протокол 1 ]  <= ново 
- [ Протокол 2 ]  <= ново 
- [ Протокол 3 ]  <= ново 
- [ Решение ]  <= ново 
- [ РД-18-8 ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-27]АОП №

„Осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обява ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Информация до АОП ]
- [ Решение ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Информация за удължаване на срока ]
- [ РД-12 ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-26]АОП № 00425-2019-0004

„Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ espd ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Обявление ]  <= ново 
- [ РД-19-13 ]  <= ново 
- [ Решение ]
- [ Протокол ]

Примерни менюта:
- [ Диета 9,15 ]
- [ Диета 1а ]
- [ Диета 1,5,7,10 ]
- [ Диета 4 ]
- [ Диета Течно-кашова ]
- [ Диета Хемодиализа ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-21]АОП №

„Отдаване под наем на част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ РД-25-53 ]
- [ Протокол ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-20]АОП №

„Доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, тонер за зареждане и рециклиране на тонер касети, както и ремонт и поддръжка на принтерите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Образци ]
- [ Решение ]
- [ Приложение ]
- [ Договор-проект ]
- [ Протокол ]
- [ Протокол ]
- [ Решение ]
- [ РД-18-7 ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-11]АОП №

„Отдаване под наем на помещение и част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин за разполагане на телевизионни приемници и апарати за самотаксуване”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Образци ]
- [ Решение ]
- [ РД-25-46 ]
- [ Протокол ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-06]АОП № 00425-2019-0003

„Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин“
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ espd request ]
- [ Решение ]
- [ Обявление ]
- [ Решение / 01.04.2019г. ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ РД-19-12 ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Образец 3 а ]
- [ Образец 4 а ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-02-06]АОП №

„Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин в извънработно за тях време, в часовия диапазон от 14:00 часа на текущия ден до 07:30 часа на следващия работен ден и в часовия диапазон от 0:00 часа до 24:00 часа в празничните и почивни дни”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Образци ]
- [ Решение ]
- [ РД-18-6 ]
- [ Решение ]  <= ново 
- [ Протокол ]  <= ново 
- [ Техническа спецификация ]
- [ Договор-проект ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-01-25]АОП №

„Доставка на медицинско оборудване за нуждите на отделение по „Съдебна медицина“ при МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Образци ]
- [ Решение ]
- [ РД-18-3 ]  <= ново 
- [ РД-18-5 ]  <= ново 
- [ РД-18-4 ]  <= ново 
- [ Решение ]
- [ Протокол ]
- [ Техническа спецификация ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-01-25]АОП №

„Извършване на строително-ремонтни дейности в отделение по „Съдебна медицина“ при МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Образци ]
- [ Решение ]
- [ Решение ]
- [ Протокол ]
- [ Договор-проект ]
- [ РД-18-2 ]  <= ново 
- [ Количествено - стойностна сметка ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-01-18]АОП № 00425-2019-0002

„Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ espd request ]
- [ Обявление ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ РД-19-11 ]  <= ново 
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Решение ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-01-11]АОП № 00425-2019-0001

„Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по обща и клинична патология при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ Обявление ]
- [ espd request ]
- [ Ценово предложение ]
- [ Техническо предложение ]
- [ Разяснение ]
- [ Разяснение ]
- [ Разяснение ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2019-01-04]АОП №

„Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за оборотни средства на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин“
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Приложения ]
- [ Административни сведения ]
- [ ГФО ]
- [ Методика ]
- [ Ценово ]
- [ Отчет ]
- [ Протокол №1 ]
- [ Протокол №2 ]  <= ново 
- [ Заповед ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-12-21]АОП №

„Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обява ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Съобщение ]
- [ Образец 8 А ]
- [ Образец 9 А ]
- [ Информация до АОП ]
- [ Удължаване на срока ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-12-12]АОП № 00425-2018-0012

„Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Образци ]
- [ Решение ]
- [ espd request ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ Образец 3 А ]
- [ Образец 4 А ]
- [ Покана Бикомед ]
- [ Покана Куантум Медикъл ]
- [ Покана РСР ]
- [ Решение ]
- [ Доклад ]
- [ Протокол 1 ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-11-29]АОП № 00425-2018-0011

„Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика за нуждите на МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ Обявление ]
- [ espd request ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ РД-19-10 ]  <= ново 
- [ Протокол 1 ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Решение 2 ]
- [ Съобщение-Цени ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-11-27]АОП №

„Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин, на основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Образец 8 А ]
- [ Образец 9 А ]
- [ Протокол 1]  <= ново 
- [ Съобщение ]  <= ново 
- [ Покана ЕТ Пешо 91 ]
- [ Покана Офис Експрес Сървис ]
- [ Покана Еврика ЕООД ]
- [ Покана Кооперация Панда ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-11-13]АОП №

"Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ РД-18-1 ]  <= ново 
- [ Информация до АОП]
- [ Протокол ]
- [ Решение ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-11-07]АОП № 00425-2018-0010

„Закупуване на седем хемодиализни апарати и шест хемодиализни кресла за отделение по Нефрология с дейност диализно лечение при МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Решение ]
- [ Обявление ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ espd request ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Решение ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Договор кресла ]
- [ Договор апарати ]
- [ Обявление за приключване ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-11-02]АОП №

„Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ „Света Петка” АД, гр Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Договор ]
- [ Обява ]
- [ Информация до АОП ]
- [ Удължаване на срок ]
- [ Протокол №1 ]  <= ново 
- [ Решение ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-10-23]АОП №

„Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Обява ]
- [ Информация до АОП ]
- [ Удължаване на срок ]
- [ Образец 8 А ]
- [ Образец 9 А ]
- [ Протокол №1 ]  <= ново 
- [ Съобщение за прекратяване ]  <= ново изпиране

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-10-03] АОП № 00425-2018-0009

„Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин”
Документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Обявление ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]
- [ Обявление за възложена поръчка 1 ]  <= ново 
- [ Договор РД-19-3 ]  <= ново 
- [ Договор РД-19-5 ]  <= ново 
- [ Договор РД-19-4 ]  <= ново 
- [ Документация ]
- [ espd request ]
- [ Протокол №1 ]
- [ Протокол №2 ]
- [ Протокол №3 ]
- [ Решение ]
- [ Съобщение-Цени ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-09-28]АОП №

„Отдаване под наем на помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Образци ]
- [ РД-25-140 ]
- [ РД-25-141 ]
- [ РД-25-143 ]
- [ РД-25-145 ]
- [ РД-25-158 ]
- [ РД-25-159 ]
- [ РД-25-160 ]
- [ РД-25-161 ]
- [ Протокол 1 ]


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-09-12]АОП № 00425-2018-0008

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ espd request ]
- [ Решение АОП ]
- [ РД-19-6 ]  <= ново 
- [ Протокол 1 ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Решение ]
- [ Приложение 1-2 ]
- [ Техничеси разяснения ]
- [ Образец 3 а ]
- [ Образец 3 b ]
- [ Образец 4 а ]
- [ Образец 4 b ]


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-09-10]

Обява с предмет Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА ]
- [ ПРОЛОЖЕНИЯ ]
- [ МЕТОДИКА ]
- [ ОЦЕНКА ]
- [ РД-25-138 ]
- [ Протокол 1 ]
- [ Протокол 2 ]  <= ново 
- [ Приложение 1 ]  <= ново 
- [ Заповед ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-08-08] АОП № 00425-2018-0007

„Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин”


[2018-07-18]АОП № 00425-2018-0006

„Доставка на медицински консумативи, имплантируеми кардиостимулатори и изделия за отделение по Кардиология за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ espd request ]
- [ Решение АОП ]
- [ Образец 3 а ]
- [ Образец 3 b ]
- [ Образец 4 а ]
- [ Образец 4 b ]
- [ Съобщение ]
- [ Протокол №1 ]
- [ Цени ]
- [ Протокол 2 ]
- [ Протокол 3 ]
- [ Решение ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-06-21]АОП № 00425-2018-0005

„Периодична доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин по две самостоятелно обособени спецификации”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ espd request ]
- [ обявление за възложена поръчка ]
- [ обявление за възложена поръчка *]  <= ново 
- [ Решение ]
- [ Договор ]  <= ново 
- [ Договор ]  <= ново 
- [ Образец 3.1 а ]
- [ Образец 3.2 а ]
- [ Образец 4.1 а ]
- [ Образец 4.2 а ]
- [ Разяснение ]
- [ Протокол №1 ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Решение ]  <= ново 
- [ Доклад ]  <= ново 
- [ Протокол №2 ]  <= ново 
- [ Протокол №3 ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-05-17]АОП № 00425-2018-0004

„Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ espd request ]
- [ Решение АОП ]
- [ Разяснение ]
- [ Съобщение-Цени ]
- [ Решение ]
- [ Протокол №1 ]
- [ Протокол №2 ]
- [ Протокол №3 ]
- [ Обявление ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-04-24] АОП № 9075280

Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор проект ]
- [ Договор ]
- [ Обява за удължаване ]
- [ Решение ]
- [ Протокол №1 / 21.05.2018г. ] 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-04-20]АОП № 00425-2018-0003

„Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ Обявление за поръчка ]  <= ново 
- [ Образец 3а ]
- [ Образец 4а ]
- [ espd request ]
- [ Решение ]
- [ Съобщение - Цени ]
- [ Протокол №1 ]
- [ Протокол №2 ]
- [ Протокол №3 ]
- [ Протокол №4 ]
- [ Решение ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-02-14]АОП № 9072971

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр.Видин по седем обособени позиции“
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Обява ]
- [ Договор ]
- [ РД-18-3 ]
- [ РД-18-4 ]
- [ РД-18-5 ]
- [ РД-18-6 ]
- [ РД-18-7 ]
- [ РД-18-8 ]
- [ РД-18-9 ]
- [ Образци ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Приложение ]
- [ Протокол ]  <= ново 
- [ Решение ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-02-12]АОП № 00425-2018-0002

„Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация]
- [ Обявление ]  <= ново 
- [ Обявление за възложена поръчка ]  <= ново 
- [ Решение ]  <= ново 
- [ Съобщение-Цени ]  <= ново 
- [ Протокол №1, №2, №3 ]
- [ Решение ]
- [ Договор ]

Примерни менюта:
- [ Диета 9,15 ]
- [ Диета 1а ]
- [ Диета 1,5,7,10 ]
- [ Диета 4 ]
- [ Диета Течно-кашова ]
- [ Диета Хемодиализа ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-02-07]АОП № 9072793

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Обява ]
- [ Образец 8 А ] [ Образец 8 А ]
- [ Образец 9 А ] [ Образец 9 А ]
- [ Протокол №1 ]
- [ Решение ]
- [ РД-18-11 ]
- [ РД-18-10 ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-01-29]АОП № 00425-2018-0001

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за един обект на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация]
- [ Обявление ]  <= ново 
- [ Решение ]  <= ново 
- [ РД-19-12 ]
- [ Протокол №1, №2, №3 ]
- [ Решение ]
- [ Обявление ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2018-01-05]АОП № 9072030

Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор-проект ]
- [ Договор ]
- [ Обява]
- [ Удължаване на срок за оферти /15.01.2018г. ]
- [ Решение ]  <= ново 
- [ Протокол №1 / 29.01.2018 г. ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-11-24] АОП № 00425-2017-0008

„Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД – ВИДИН И ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" - АД, ГР.ВИДИН


[2017-12-19]АОП № 00425-2017-0009

Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]
- [ Договор ]
- [ Протокол №1 /17.01.2018г. ]
- [ Съобщение цени /25.01.2018г. ]
- [ Решение / 31.01.2018 год. ]
- [ Протокол №2 ]
- [ Протокол №3 ]
- [ Обявление за приключване ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-10-17]АОП № 9069364

Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Обява за удължаване ]
- [ Протокол №1 ]
- [ Решение ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-09-26]

Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на дизелово гориво, бензин А95H, смазочни материали, консумативи и автокозметика за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ ”Света Петка” АД - град Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Решение ]
- [ Протокол №1 ] 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-09-14] АОП № 00425-2017-0007

„Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика за нуждите на МБАЛ „Света Петка”АД, град Видин”
Документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]
- [ Обявление ]
- [ Обявление - цени ] <= ново 
- [ Решение ] 
- [ Решение ] 
- [ Протокол №1 ] 
- [ Протокол №2 ] 
- [ Протокол №3 ] 
- [ Договор ]
- [ Обявление за възложена поръчка ]
- [ Обявление за приключил договор ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-05-09]АОП № 00425-2017-0005

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин и доставка на медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ „Света Петка” АД – Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ АОП - Решение ]
- [ АОП - Oбявление ]
- [ Решение ]
- [ Обявление ]
- [ Образци ]
- [ Документация ]
- [ Изисквания ]
- [ ЕЕДОП ]
- [ Техническа спецификация - обособена позиция 1 ]
- [ Техническа спецификация - обособена позиция 2 ]
- [ Техническа спецификация - обособена позиция 3 ]
- [ Ценово предложение №1 ]
- [ Ценово предложение №2 ]
- [ Ценово предложение №3 ]
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Разяснения ] 
- [ Протокол № 1 / 28.07.2017 г. ] 
- [ Становище за осъществен контрол I-етап ]  <= ново 
- [ Становище за осъществен контрол II-етап ]  <= ново 
- [ Доклад ]  <= ново 
- [ Протокол №2 ]  <= ново 
- [ Решение ]  <= ново 
- [ Обявление прекратяване ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-05-05]АОП № 00425-2017-0006

Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ "Света Петка" АД град Видин, по две самостоятелно обособени спецификации:
  1. спецификация № 1 за доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи;
  2. спецификация № 2 за доставка на хирургични медицински изделия – платна за нуждите на операционен блок на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин”.


[2017-05-05] АОП № 9064043

Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Обявление за удължаване на срока ]
- [ Решение ]
- [ Протокол №1 / 30.05.2017г. ] 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-04-25] АОП № 9063693

Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Съобщение за ПРЕКРАТЯВАНЕ / 05.05.2017 год. ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-04-25]АОП № 9063687

Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Образци ]
- [ Договор ]
- [ Обява за удължаване ]
- [ Протокол №1 /11.05.2017г. ]
- [ Решение ]
- [ Съобщение за ПРЕКРАТЯВАНЕ / 04.10.2017 год. ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-04-24] АОП № 00425-2017-0004

„Доставка на медицински консумативи, имплантируеми кардиостимулатори и изделия за отделение по Кардиология“ за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ] ( в АОП )
- [ Обявление ] ( в АОП )
- [ Документация ]
- [ Образци ]
- [ ОП1 Специфични медицински консумативи и изделия ]
- [ ОП2 Имплантируеми кардиостимулатори и изделия ]
- [ Разяснения ]
- [ Разяснения ]
- [ Разяснения ]
- [ Разяснения ]
- [ Обявление ]
- [ Доклад ]  <= ново 
- [ Протокол за очевидна фактическа грешка ]  <= ново 
- [ Протокол №2 ]  <= ново 
- [ Протокол №3 ]  <= ново 
- [ Решение ]  <= ново 
- [ Обявление прекратяване ]  <= ново 
- [ Обявление ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-03-29] АОП № 00425-2017-0003

Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ] ( в АОП )
- [ Обявление ] ( в АОП )
- [ Документация ]
- [ Разяснения. ] 
- [ Протокол №1 / 27.04.2017г. ] 
- [ Протокол №2 / 09.05.2017г. ] 
- [ Протокол №3 / 26.05.2017г. ]  <= ново 
- [ Решение за ПРЕКРАТЯВАНЕ №325 / 04.05.2017 год. ] 
- [ Обявление ]  <= ново 
- [ Решение ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2017-02-13] АОП № 00425-2017-0002

Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология при МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин

[2017-02-10]АОП № 9061363

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД по седем обособени позиции:
  • Обособена позиция 1 – Застраховка Имущество на МБАЛ „Света Петка“ АД;
  • Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Света Петка“ АД;
  • Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Света Петка“ АД;
  • Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Света Петка“ АД;
  • Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Света Петка“ АД;
  • Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС заСПС, собственост на МБАЛ „Света Петка“ АД;
  • Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Света Петка“ АД“
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбявa в АОП ]
- [ Документация ]
- [ Образци ]
- [ Декларации ]
- [ Приложение 1 ]
- [ Приложение 2 ]
- [ Приложение 3 ]
- [ Приложение 4 ]
- [ Приложение 5 ]
- [ Приложение 6 ]
- [ Протокол №1/21.02.2017 год. ]  <= ново 
- [ Решение №176/27.02.2017 год. ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg

[2017-01-13]

Периодична доставка на офталмогични имплантируеми медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ ”Света Петка” АД, град Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Oбявление ]
- [ Решение (АОП) ]
- [ ЕЕДОП ]
- [ Документи ]
- [ Образци ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Ценова спецификация ]
- [ Обявление за отваряне на ценовите оферти ]
- [ Протокол №1 / 09.02.2017 год. ]  <= ново 
- [ Протокол №2 / 13.02.2017 год. ]  <= ново 
- [ Протокол №3 / 16.02.2017 год. ]  <= ново 
- [ Решение №168 / 21.02.2017 год. ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg

Архив на обществените поръчки:

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 15.10.2019 г.