ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - архив 2012 год.[2012-12-20]

Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Покана за поръчката, документация ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2012-12-05]

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Покана за поръчката ]
- [ Приложение 1 лекрствени средства ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2012-12-05]

Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Покана за поръчката ]
- [ Финансова оферта ]
- [ Техн. изисквания ]
- [ Приложение 1 към финансовата оферта ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2012-08-15]

Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология , Отделение по обща и клинична патология и Отделение по образна диагностика при МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин
Техническата оферта в поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Медицинсли изделия ]
- [ Лабораторни медицински изделия и реактиви ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2012-08-09]

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин
На основание чл.14, ал.l, т.2 от Закона за обществените поръчки, е открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин”
Допълнителна информация:
Място на получаване на документацията за участие в процедурата: 1.Ще се продава в Регистратурата на МБАЛ “Света Петка” АД, гр.Видин, всеки работен ден от 08.00ч. до 16.00ч. до 18.09.2012г.; Цена на документацията: 60 лв.с ДДС. Начин на плащане – в брой или по посочената банкова сметка;
Място и срок на подаване на офертите: Офертите, заедно с приложените към тях необходими документи ще се приемат в канцеларията до 16,00 ч. на 28.09.2012г.
Място, ден и час на разглеждане на предложенията: Постъпилите оферти ще се разглеждат от 14,00 часа на 05.10.2012г. в кабинета на Изпълнителния директор на МБАЛ “Света Петка” АД, гр.Видин.

Техническата оферта в поръчката може да изтеглите от тук - [ ДОКУМЕНТИ ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2012-08-01]

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА N583/31.07.07.2012г.
На основание чл.14, ал.l, т.2 от Закона за обществените поръчки, е открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на МБАЛ "Св. Петка" АД - град Видин", за два отоплителни периода /период 2012-2013год. и период 2013 - 2014год./


Пълният текст на решението, както и образци на документите за участие в поръчката може да изтеглите от тук - [ ДОКУМЕНТИ ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2012-07-23]

МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин, представлявано от д-р Цветан Иванов Василев – Изп. Директор в качеството си на Възложител на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, по реда на Глава осма „а”- чл.101а, ал.2 от ЗОП, Ви кани да представите оферта за «Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на движимото и недвижимо имущество на МБАЛ „Света Петка” АД - Видин и осигуряване на пропускателен режим в сградата на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин, видеонаблюдение и проверка на получени алармени сигнали от сигнално-известителната техника на Възложителя


Пълният текст на поканата, както и образци на документите за участие в поръчката може да изтеглите от тук - [ ДОКУМЕНТИ ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025
e-mail:mbal_vidin@abv.bg

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.12.2023 г.