ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - архив 2016 год.

[2016-12-02]

Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр. Видин

[2016-11-29] АОП № 9059138

Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ] ( в АОП )
- [ Решение ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Ценова спецификация ]
- [ Протокол ]
- [ Решение №26/05.01.2017 г. ]
- [ Решение №47/13.01.2017 г. ]  <= ново 
- [ Класиране ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg

[2016-11-14] АОП № 00425-2016-0006

Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ] ( в АОП )
- [ Oбявление ] ( в АОП )
- [ ЕЕДОП ]
- [ Документация ]
- [ Образци ]
- [ Протокол ]  <= ново 
- [ Решение №27/05.01.2017 г. ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2016-11-04] АОП № 9058233

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за един обект на МБАЛ “СВЕТА ПЕТКА” АД, гр.Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Обява ] ( в АОП )
- [ ЕЕДОП ]
- [ Обявление за удължаване на срока ]
- [ Протокол ]  <= ново 
- [ Решение №1100/28.11.2016 г. - за възлагане ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2016-11-04] АОП № 425-2016-0005

Осигуряване на денонощна физическа охрана, пропусквателен режим и СОД на обектите, намиращи се на територия на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Заповед ]
- [ Решение ] ( в АОП )
- [ Приложение ]
- [ Протокол №1 / 15.11.2016 г. ]  <= ново 
- [ Протокол №2 / 15.11.2016 г. ]  <= ново 
- [ Протокол №3 / 15.11.2016 г. ]  <= ново 
- [ Протокол №4 / 15.11.2016 г. ]  <= ново 
- [ Решение №1010/22.11.2016 г. - за възлагане ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2016-09-17] АОП № 425-2016-0004

ДОСТАВКА НА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ С ТРАНСПОРТ И ОБОРУДВАНЕ НА ДОСТАВЧИКА, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПЕТКА” АД – ГРАД ВИДИН
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ] ( в АОП )
- [ АОП - Oбявление ]
- [ Документация ]
- [ Образци ]
- [ ЕЕДОП ]
- [ Проект на договор ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Протокол за отваряне на офертите ]
- [ Обявление за отваряне на ценовите оферти ]
- [ Протокол - класиране ]  <= ново 
- [ Решение №893/01.11.2016 г. - за възлагане ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2016-08-23] АОП № 9055671

Обява по чл.187 от ЗОП с предмет Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности, за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД, гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Решение ]
- [ Образци ]
- [ Проект на договор ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Ценово предложение ]
- [ Решение №769А/12.09.2016 г.]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2016-08-15] АОП № 9055318

Обява по чл.187 от ЗОП с предмет Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на дизелово гориво, бензин А95,пропан-бутан, смазочни материали, консумативи и автокозметика за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ “Света Петка” АД, гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Решение ]
- [ Образци ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Решение №736/24.08.2016 г. ]
- [ Обява ]АОП: 9055716)
- [ Решение №758A/07.09.2016 г. ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2016-08-05] АОП № 00425-2016-0003

Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология при МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин


[2016-07-29] АОП № 9054805

Обява по чл.187 от ЗОП с предмет ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНА ИЛИ ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД гр.Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Решение ]
- [ Ценова оферта ]
- [ Решение №706/15.08.2016 г. ]
- [ Договор №115/19.09.2016 г. ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2016-07-18] АОП № 9054408

Обява по чл.187 от ЗОП с предмет ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНА ИЛИ ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД гр.Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Решение ]
- [ Ценова оферта ]
- [ Уточнение ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2016-07-18] АОП № 9054407

Обява по чл.187 от ЗОП с предмет Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на движимото и недвижимото имущество на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД,гр.Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Решение ]
- [ Образци ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Протокол №1 / 29.07.2016 г. ]
- [ Решение №704 / 15.08.2016 г. ]
- [ Решение №8964 / 02.11.2016 г. ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2016-07-18] АОП № 9054405

Обява по чл.187 от ЗОП с предмет Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Oбява ]
- [ Решение ]
- [ Ценова оферта ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Разяснения ]
- [ Протокол - 16.08.2016 г. ]  <= ново 
- [ Доклад за дейността на комисията ]  <= ново 
- [ Решение №742А/29.08.2016 г. ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2016-04-27] АОП № 9053100

Обява по чл.187 от ЗОП с предмет Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Oбява ]
- [ ЕЕДОП ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2016-04-27] АОП № 9053099

Обява по чл.187 от ЗОП с предмет Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Oбява ]
- [ ЕЕДОП ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2016-04-20]

Обява по чл.187 от ЗОП с предмет Доставка на медицински консумативи и изделия за отделение по кардиология за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Oбява ]
- [ ЕЕДОП ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Ценово предложение ]
- [ Указания ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2016-04-07] АОП № 00425-2016-0002

Доставка на специфични медицински консумативи и изделия за нуждите на Отделение по Кардиология към МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин"
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ АОП - Решение ]
- [ АОП - Oбявление ]
- [ Документация ]
- [ Образци ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Ценово предложение ]
- [ Обявление ]
- [ Класиране ]
- [ Уточнение ]
- [ Решение №625/15.07.2016 г. ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2016-03-15] АОП № 9051303

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Абонаментна поддръжка и закупуване на специализиран медицински софтуер за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин в две обособени позиции:
  1. Абонаментно обслужване на специализиран медицински софтуер;
  2. Предоставяне на допълнителни услуги /лицензи/ обвързани със специализиран медицински софтуер;
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ] ( в АОП )
- [ Документация ]
- [ Образци ]
- [ Техническа спецификация ]
- [ Проект на договор - позиция 1 ]
- [ Проект на договор - позиция 2 ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2016-02-24] АОП № 00425-2016-0001

Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ "Света Петка" АД град Видин, по три самостоятелно обособени спецификации:
  1. спецификация № 1 за доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи;
  2. спецификация № 2 за доставка на офталмогични имплантируеми медицински изделия и консумативи;
  3. спецификация № 3 за доставка на хирургични медицински изделия – платна за нуждите на операционен блок на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин”.

[2016-01-08] АОП № ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Извънгаранционно, абонаментно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “Св.Петка”АД гр.Видин
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Покана ]
- [ Образци ]
- [ Допълнителни пояснения ]  <= ново 

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.12.2023 г.