home Интернет страницата се финансира със средства на ЕС. Съдържанието на тази страница е отговорност
единствено и само на МБАЛ “СВ. Петка” АД гр. Видин и по никакъв начин не отразява
официалните виждания на ЕС
 
 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА“ АД - ВИДИН

Проект: Създаване и функциониране на услугата “Отделение за остри психиатрични разстройства” към МБАЛ “Св. Петка” АД, гр.Видин.

 

Ръководител на проекта – Основната му роля е отговорността за проекта. Той управлява проекта и поема основните функции, осигуряващи високо качество на изпълнение. Следи за изпълнение на заложените дейности, спазване на срокове и др. Ръководи и представлява екипа.

Координатори на проекта– координират цялостната дейност по проекта.
Отговаря за:

  • изпълнение на строително – ремонтните дейности
  • закупуване на обзавеждане
  • създаването на мрежа за партньорство
  • организиране и провеждане на обучението
  • изготвяне и разпространение на информационните и рекламни материали
  • провеждането на медийните кампании
  • изготвянето и поддръжката на интернет сайта
Технически сътрудник– подпомага дейността на ръководителя и координатора на проекта. Поддържа документацията и протоколи от работните срещи, води кореспонденцията по проекта.

Счетоводител - организира и извършва цялата финансово-счетоводна дейност по проекта


    
 
 


 
 

МБАЛ "Света Петка" - Видин. ©2007-2008 Всички права запазени
Последно обновяване: 14.07.2024 г.