home Интернет страницата се финансира със средства на ЕС. Съдържанието на тази страница е отговорност
единствено и само на МБАЛ “СВ. Петка” АД гр. Видин и по никакъв начин не отразява
официалните виждания на ЕС
 
 
Проект: Създаване и функциониране на услугата “Отделение за остри психиатрични разстройства
към МБАЛ “Св. Петка” АД, гр.Видин
 
I. ФИНАНСИРАНЕ
Проекта е финансиран: Министерство на труда и социалната политика
Програма: Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи
Бюджетна линия: BG 2004/016-711.01.02
Компонент 3 Предоставяне на психично-здравни услуги в общността
   
II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

      Настоящият проект е насочен към създаване и функциониране на услугата “Отделение за остри психиатрични разстройства” към МБАЛ “Св. Петка” АД, гр. Видин.

      Лечението на острите психиатрични разстройства е етап от дългосрочното лечение на психичната болест и цели да намали настоящото и бъдещо влияние на болестта върху живота на човека, да повиши качеството на неговия живот, живота на неговото семейство и близките му. Към момента такова лечение не се извършва на територията на област Видин, което налага пациентите да бъдат транспортирани за лечение в ДПБ Карлуково и ОПДПЗС Враца. Това е съпътствано с редица затруднения, както за самите пациенти и техните семейства, така и за лечебното заведение.

      В предвид това е определено отделението да бъде изградено на първия етаж в сградата, където понастоящем е разположено психиатричното отделение на болницата. Предвижда се да се извършат строително-ремонтни дейности и да се закупи обзавеждане, с цел създаване на необходимата пространствена структура и осигуреност в съответствие с изискванията на Медицинския стандарт по психиатрия. За персонала на отделението (лекари и помощен персонал), семействата и близките на лицата с остри психиатрични разстройства ще бъдат организирани обучителни курсове за повишаване знанията и уменията и осигуряване на методична помощ.
      Ще бъдат изготвени и разпространени рекламни и информационни материали, с помощта на които ще се повиши информираността на обществото по въпросите на социално значимите психиатрични заболявания. Ще се създаде на интернет сайт на МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин, в който ще се представят отделенията, функциониращи в лечебното заведениe, услугите които те предлагат, както и подробна информация за новосъздадената услуга “Отделение за остри психиатрични разстройства”. Интернет сайта ще бъде изготвен при спазване на указанията на ЕС за визуална идентификация при външни действия.

      Реализацията на проекта ще създаде условия за подобряване качеството на живот на психично болните лица от област Видин и ще осигури навременност, достъпност, адекватност и хуманност на лечението на острите психиатрични заболявания.

III. ЦЕЛИ
Основна цел:
 • Подобряване състоянието на здравеопазването в област Видин, в съответствие с националните и европейски стандарти;
 • Реформиране на системата за психично-здравни грижи и подобряване на услугите за психично болните хора в област Видин.

Конкретни цели:

 • Да се преустанови практиката за изолиране на пациентите с остри психиатрични разстройства в отдалечени институции /ДПБ Карлуково, ОДПЗС Враца/, чрез въвеждане на нова услуга в МБАЛ “Св. Петка” АД, гр. Видин – “Отделение за остри психиатрични разстройства”;
 • Да се подобри материалната база в отделението и осигури навременност, адекватност и хуманност на лечението на острите психиатрични заболявания в област Видин;
 • Да се подобри достъпа и качеството на грижите за психично болните в МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин;
 • Да се повиши капацитета на човешките ресурси в Психиатричното отделение на болницата;
 • Да се повиши информираността на обществото по въпросите на социално значимите за региона заболявания и съвременните методи за лечение.
IV. ОПИСАНИЕ

   Въвеждането на ценностите на гражданското общество в езика на психиатричната практика и културата на услугите е приоритет на здравната политика на Р. България. Това значи, че усилията следва да бъдат фокусирани върху промените в структурата, управлението и мениджмънта, а така също и обучаването на персонал, който да работи в нови организационни условия и в нови професионални роли. Хората, страдащи от тежки психични разстройства, са голям обществено - здравен проблем и подобрението и превенцията на увреждането е основен приоритет. Психичното здраве е фундаментално човешко право.
Настоящият проект е насочен към създаване и функциониране на услугата “Отделение за остри психиатрични разстройства” към МБАЛ “Св. Петка” АД, гр. Видин. Лечението на острите психиатрични разстройства е етап от дългосрочното лечение на психичната болест и цели да намали настоящото и бъдещо влияние на болестта върху живота на човека, да повиши качеството на неговия живот, живота на неговото семейство и близките му. Към момента такова лечение не се извършва на територията на област Видин, което налага пациентите да бъдат транспортирани за лечение в ДПБ Карлуково и ОПДПЗС Враца. Това е съпътствано с редица затруднения, както за самите пациенти и техните семейства, така и за лечебното заведение.
В предвид това е определено отделението да бъде изградено на първия етаж в сградата, където понастоящем е разположено психиатричното отделение на болницата.
Предвижда се да се извършат строително-ремонтни дейности и да се закупи обзавеждане, с цел създаване на необходимата пространствена структура и осигуреност в съответствие с изискванията на Медицинския стандарт по психиатрия. За персонала на отделението (лекари и помощен персонал), семействата и близките на лицата с остри психиатрични разстройства ще бъдат организирани обучителни курсове за повишаване знанията и уменията и осигуряване на методична помощ.
Ще бъдат изготвени и разпространени рекламни и информационни материали, с помощта на които ще се повиши информираността на обществото по въпросите на социално значимите психиатрични заболявания. Реализацията на проекта ще създаде условия за подобряване качеството на живот на психично болните лица от област Видин и ще осигури навременност, достъпност, адекватност и хуманност на лечението на острите психиатрични заболявания.

V. ОПИСАНИЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ

Преки бенефициенти

 • лица с остри психиатрични разстройства – подобряване качеството на грижите и повишаване на възможностите за ресоциализацията на пациентите;
 • кандидатстващата организация - която ще повиши административния си и управленски капацитет чрез участието си в подготовката на настоящия проект и последващото му изпълнение;
 • персонала на Психиатричното отделение на МБАЛ “Св. Петка” – подобряване условията на труд и придобиване на нови знания и умения;
 • семействата и близките на лицата с остри психиатрични разстройства;
 • представители на институции и организации, имащи отношение към проблемите на психиатричното лечение.

Косвени бенефициенти

 • община Видин – подобряване качеството на обслужване на лицата с остри психиатрични разстройства;
 • област Видин - подобряване качеството на обслужване на лицата с остри психиатрични разстройства;
 • семействата на лицата с остри психиатрични разстройства – запазване на връзката на пациентите с техните близки и намаляване на разходите за лечение;
 • институции, подпомагащи дейността на Психиатричното отделение - ОД “Полиция”, Център за спешна медицинска помощ, Районен съд и др.
 

 


 
 

МБАЛ "Света Петка" - Видин. ©2007-2008 Всички права запазени
Последно обновяване: 14.07.2024 г.