НОВИНИ

  към архива [2015-12-28]

Публикува се Обявление за отваряне на ценовите оферти във връзка с обществена поръчка: “Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ "Света Петка" АД град Видин”. Заседанието на съответната комисията ще бъде проведено на 04.01.2016 год. от 11:00 ч. в сградата на болницата.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-12-18]

Публикува се Обявление за отваряне на ценовите оферти във връзка с обществена поръчка: “Приготвяне и осигуряване на храна за пациенти на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр. Видин”. Заседанието на съответната комисията ще бъде проведено на 28.12.2015 год. от 10:00 ч. в сградата на болницата.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-12-17]

Във връзка с приключване на ремонта на отделението по Акушерство и гинекология в МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин, ученици от СОУ „Свети Свети Кирил и Методий”, паралелка по Изобразително изкуство и г-н Нацин, благотворително изрисуваха стените на фоайето в отделението.[2015-12-08]

В МБАЛ " Света Петка" АД предстои среща с представители на област Долж, във връзка с програма за териториало сътрудничество на ЕС INTERREG V A Romania Bulgaria 2014-2020 на стойност 1 500 000 евро.

Програма Interreg V-A Румъния–България има за цел да разшири хоризонтите на района, да постигне конкретни и измерими резултати и да създаде възможности за превръщането му в привлекателен регион за живот, обучение, работа, посещения и инвестиции.

Програмата има за цел да подкрепи създаването на конкурентни и устойчиви общности по ресурсно ефективен начин, като се възползва от уникалните инициативи за растеж и възможностите, които предлага развитието на напречни и хоризонтални потоци по гръбнака на района – река Дунав и коридора към Черно море.

Цялостната визия за обхванатия от програмата район е да се използва неговото географско положение като източен портал към Дунав/Черно море и хъб в по-широкия контекст на региона Черно море–Дунав–Рейн–Северно море и да се постигне по-високо ниво на развитие чрез подобряване на достъпността, насърчаване на институционалното сътрудничество и защита и развиване на регионалните активи.[2015-12-02]

Публикуват се Протоколи №№1 и 2 във връзка с Обществена Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин и доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин"”.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-11-27]

СЪОБЩЕНИЕ:

За сведение и улеснение на пациентите, че от 01.12.2015 г., ТЕЛК се премества на територията на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" №119.

Пациентите могат да влизат през входа, който се намира до отделението по "Пневмология и Фтизиатрия" (срещу бизнес инкубатора).

Ще има поставени упътващи табели към сградата, в която ще заседава ТЕЛК комисията. Самата сграда се намира по права линия от по-горе цитирания вход към вътрешния двор.

телефон за допълнителна информация: 094/60-21-31.
e-mail: mbal_vidin@abv.bg
[2015-11-16]

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че днес, 16.11.2015 г. в 16:00 ч., МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин, ще получи дарение от г-жа Анита Хамер, Швейцария.

Дарението е предоставено за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.
[2015-11-06]

Имаме честта, професор доктор Веселин Борисов, дмн, да бъде председател на СД на МБАЛ „Света Петка” АД.

По време на шестият Балкански конгрес по история и философия на медицината, професор доктор Веселин Борисов, бе избран за президент на Балканската асоциация по история и философия на медицината.


ОБЯВА: Изпълнителният директор на МБАЛ Света Петка АД гр. Видин, обявява търг за отдаване под наем на площи по 4 позиции, с начални месечни тръжни цени без ДДС и депозити, както следва:

 1. За поставяне на кафе автомати - 928лв. ; депозит 928 лв.;
 2. За поставяне на автомати за студени напитки и закуски – 193лв.; депозит-193лв.
 3. За поставяне на павилион за печатни издания – 41лв; депозит – 41лв.
 4. За поставяне на павилион за търговия с плодове и зеленчуци -77лв.; депозит 77лв.

Търгът ще се проведе на 25.11.2015 г. от 11:00 ч., документация се купува срещу 10 лв. до 23.11.2015г., оглед на обектите до 23.11.2015г., краен срок за подаване на документи 24.11.2015г. до 16:00ч.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2015-11-05]

Обявена е покана за директно договаряне с предмет: „Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин, в извънработно за тях време”

За разглеждане и изтегляне: [ Покана; ]

Публикуват се Допълнителни Пояснения във връзка с Обществена Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин и доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин"”.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-11-04]

ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - „Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ "Света Петка" АД град Видин” (регистрация в АОП - 00425-2015-0008 ).

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-11-03]

ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - „Приготвяне и осигуряване на храна за пациенти на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр. Видин” (регистрация в АОП - 00425-2015-0007 ).

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-10-26]

Публикуват се Допълнителни Пояснения във връзка с Обществена Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин и доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин"”.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-10-13]

ПОКАНА ЗА ДИРЕКТНО ДОГОВАРЯНЕ - МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин търси изпълнител за SC PACS система за съхранение, обработка и пренос на медицински изображения с прогнозна стойност до 17000 лв. без ДДС, в която да е включена инсталация, настройка и обучение.

За детайли вижте приложения документ.[2015-10-12]

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

„ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДОВИЯ ФОНД И ЗА ПОДМЯНА НА ОБОРУДВАНЕТО И ОБЗАВЕЖДАНЕТО НА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ!”

Всяка година през МБАЛ „Света Петка” АД Видин минават около 15 000 пациенти. Годишно около 400 от тях са били приети в отделението с тежки разстройства на дишането, циркулацията и съзнанието, застрашаващи живота им, а плановата и спешна анестезиологична дейност се изразява в около 2 100 анестезии годишно.

Оказването на адекватна и компетентна реанимационна и анестезиологична помощ играе основна роля за запазването на здравето на хората. Това е и най-важната роля на екипът на Отделението по анестезиология и интензивно лечение.

Отделението по анестезиология и интензивно лечение е основано като отделение през 1973 г. То е единствено по рода си за цялата област Видин. Дейността му обхваща лечението на всички болни с животозастрашаващи състояния в областта на хирургията, акушерството и гинекологията, ортопедията, кардиологията, вътрешната медицина, офталмологията, ото-рино ларингологията, неврологията и педиатрията.

Отделението по анестезиология и интензивно лечение осигурява непрекъснат 24 часов лечебно-диагностичен и анестезиологичен процес на населението от цялата област Видин. Качеството на работа и изхода на заболяванията са свързани с използването на високотехнологична техника. Тази, с която работим, е морално и физически остаряла. Един от дихателните ни апарати ползваме вече над 40 години.

Поради финансови причини болницата не е в състояние да осигури съвременна медицинска апаратура – анестезиологични и дихателни апарати, пациентски монитори и други, както и нормални болнични условия.

За да осигурим на хората на област Видин качествена и съвременна медицинска грижа се нуждаем от 100 000 лева, с които да се извърши основен ремонт на сградовия фонд и да се подмени оборудването и обзавеждането на отделението.

Разчитаме на медиите, представителите на бизнеса, неправителствените организации и гражданите на област Видин да се отзоват за набиране на необходимата сума.


Дарете чрез:

  банкова информация за дарение
 • Получател/титуляр: ОАИЛ, МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин
 • IBAN: BG25 CECB 979020F1 103501
 • BIC: CECBBGSF
 • При банка: Централна Кооперативна Банка
 • Основание за плащане: Избери, за да помогнеш![2015-10-07]

ОБЯВА: Изпълнителният Директор на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти както следва:

 1. Помещение с площ от 38 кв.м. за търговско и складово помещение за напитки и закуски;
 2. Помещение с площ от 14.07 кв.м. за поставяне и монтиране на автоматично терминално устройство АТМ.

Депозит за участие: 50 лв. без ДДС, за всеки обект.

Критерии за оценяване:

 • Предложена оферта, относно експлоатацията на отдавания имот – К1 /от 0 до 10т./
 • Конкурсна цена – К2 /максимум 5 точки, като за всяко следващо низходящо предложение се намалява с 0,5 точки/.

Цена на конкурсната документация – 10.00 лв. без ДДС.

Срок за закупуване на конкурсната документация - до 16:00ч. на 20.10.2015г.

Документацията се получава в Деловодството на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин, ул.”Цар Симеон Велики” № 119 в периода от 08.10.2015г. до 20.10.2015г., след представяне на документ за платена такса.

 • на касата на дружеството;
 • по банкова сметка IBAN: BG 33CECB 9790 10F1 1035 03, BIC: CECBBGSF.

Срок за подаване на оферти - до 16:00ч. на 21.10.2015г.

Оглед на обектите: в работно време от 9:00ч. до 16:00ч.

Конкурсът ще се проведе на 22.10.2015г. от 14:00ч., в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ „Света Петка” АД.[2015-09-23]

Обявена Обществена Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин и доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин, обявява свободни позиции за Експертен персонал без ръководни функции, както следва:

 • Медицински сестри - общо 20;

 • Електротехник на срочен договор - 1;

 • Огняри - 3.

За детайли вижте в раздел "Кариери".[2015-09-16]

Във връзка с Националната Здравна Стратегия (2014-2020) и в изпълнение на разработената Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г., МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин, разкрива интегриран здравно-консултативен център за майчино и детско здраве.

Съгласно записаното в националната програма, в центъра ще се осъществяват „здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, медико-социални дейности, психологическа консултация, координиращи и насочващи услуги за млади хора, двойки, семейства, бременни, родилки и деца до 18 г., диагностично-лечебни дейности при бременни и деца с патология, с цел подобряване на интегрираното, съвременно обслужване на тези групи. Здравните услуги ще се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари специалисти по акушерство и гинекология и по педиатрия, медицински сестри/акушерки, социални работници, психолози, както в центъра, така и в дома на семействата.

Центърът за майчино и детско здраве има за цел да разшири и допълни дейността на личните лекари, педиатри и акушер-гинеколози в следните аспекти:

 • промоция на здравето, профилактика и превенция на рисковете за детското здраве и развитие;

 • образование на родителите и подкрепа за развиване на родителски умения за грижа за малките деца;

 • ранно идентифициране на рисковете за здравето и развитието на детето и осигуряване на ранна интервенция;

 • подобрено медицинско обслужване на бременни и деца;

 • интегриране на медицинското обслужване с оглед реална реализация на гарантирания пакет;

 • комплексно медико-социално обслужване на деца с хронични заболявания.”

Дейността на здравно-консултативния център ще включва и неонатален слухов скрининг на новородени деца с апарат за отоакустични емисии.


График за консултации:

Преди обяд - 08:00 - 12:30 ч.
След обяд - 13:00 - 16:30 ч.

Почивни дни: Събота и Неделя


Kоординатор: Мартин Николов

моб.тел.: 0879 069 007
Е-поща: centar_mbalvidin@abv.bg

За детайли вижте страницата на центъра.[2015-09-08]

Публикувани са Протоколи и Решение за опредляне на Изпълнител във връзка с Обществена Поръчка за “Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-08-24]

Публикува се Уведомление за отваряне на офертите във връзка с Обществена Поръчка: „Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – гр. Видин”

Пълният текст можете да изтеглите/прочетете от тук[2015-08-17]

Публикувани са Решение и Протокол за опредляне на Изпълнител във връзка с Обществена Поръчка за "Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на дизелово гориво, бензин А95, пропан-бутан, смазочни материали, консумативи и автокозметика за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ ”Света Петка” АД, град Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Публикувани са Решение и Протокол за опредляне на Изпълнител във връзка с Обществена Поръчка за "Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-08-05]

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРАКЛИС В МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД

Обръщаме се към Вас с апел заедно да построим параклис на територията на лечебното заведение.

Всеки желаещ да подкрепи проекта може да дари средства по дарителската банкова сметка в ЦКБ:

 • IBAN: BG06 CECB 979010F1 103504
 • BIC: CECBBGSF
 • При банка: Централна Кооперативна Банка
 • Основание за плащане: За параклиса на света Петка

КАМПАНИЯТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ВИДИНСКАТА МИТРОПОЛИЯ![2015-07-24]

Благодарствено писмо от близки на пациенти в МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.

(Вижте писмото)[2015-07-20]

Обявена е покана за директно договаряне с предмет: „Доставка на перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ ”Света Петка” АД, град Видин”

За разглеждане и изтегляне: [ Покана; ] [ Спецификация ]

Обявена е покана за директно договаряне с предмет: „Доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, тонер за зареждане и рециклиране на тонер касети за нуждите на МБАЛ ”Света Петка” АД, град Видин”

За разглеждане и изтегляне: [ Покана ] [ Спецификация ]

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2015-07-09]

Обявена публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежнсти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Обявена публична покана с предмет: „Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на дизелово гориво, бензин А95, пропан-бутан, смазочни материали, консумативи и автокозметика за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ”Света Петка” АД град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Обявена Обществена Поръчка с предмет: „Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-06-26]

Публикувани са Протоколи №№ 1, 2 и 3 и Решение за обявяване класирането на участниците и участниците, определени за изпълнители на Обществена Поръчка: "Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология, Отделение по обща и клинична патология и Отделение по образна диагностика при МБАЛ „Света Петка” АД – Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-06-22]

На 23 юни 2015 г. от 09:00 ч. в конферентната зала на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин, ще се проведе семинар на тема: „Превенция и контрол на вътреболничните инфекции - елемент на качествени и безопасни медицински грижи”.

Програмата на семинара можете да разгледате (изтеглите) от тук.[2015-06-09]

Можете да изтеглите Актуален ценоразпис на здравните услуги, предоставяни от МБАЛ "Света Петка" АД, на лица, които не са здравноосигурени по Закона за здравното осигуряване или по международен договор и на допълнително поискани услуги от лица, които са здравноосигурени.


МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин, обявява совбодни позиции за експертен персонал и общи работници както следва:

 • Общи работници

  Поради подмяна на асансьори ще бъдат назначени общи работници - мъже до 50г. на временен договор. Набират се мъже в добро физическо състояние за пренасяна на трудно подвижни болни. Сменен режим на работа с 12 часов работен ден.
 • Експертен персонал без ръководни функции

  ДлъжностПозиции
  Акушер гинеколог3
  Неонатолог1
  Трансфузионна хематология1
  Нефрология1
  Пулмолог2
  Медицински сестри10

Кандидатите могат да подават документи в отдел "Човешки Ресурси" на болницата.
За допълнителна информация тел.: 094 / 60-21-31[2015-06-08]

Публикува се Обявление за отваряне на офертите във връзка с Публична Покана за "Избор на обслужваща финансова институция за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин".

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-06-02]

Обявява се Публична Покана за "Избор на обслужваща финансова институция за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин".

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-05-29]

Публикувани са Протокол и Решение за обявяване на изпълнител по Публична Покана за "Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-05-18]

Публикува се Обявление за отваряне на ценовите оферти във връзка с Обществена Поръчка: "Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология, Отделение по обща и клинична патология и Отделение по образна диагностика при МБАЛ „Света Петка” АД – Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-05-12]

На основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП във връзка с процедура за възлагане на ОП по реда на глава 8 "а" от ЗОП с предмет на поръчката "Избор на обслужваща финансова институция за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин", публичната покана за която е публикувана в АОП под №9039695 от 12.03.2015, се ПРЕКРАТЯВА.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-04-30]

Публикуват се Протокол №2 и Решение за възлагане на Изпълнител по Обществена Поръчка: "Демонтаж, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-04-24]

Публикува се решение за възлагане на Изпълнител по Обществена Поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-04-23]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - "Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-04-20]


ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти по Обществена Поръчка с предмет: "Демонтаж, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин", ще се състои на 23.04.2015г., от 14:00 ч. в сградата на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2015-04-15]


Публикува се протокол №1 във връзка с Обществена Поръчка за "Демонтаж, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин".

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


Публикува се решение за възлагане на Изпълнител по Обществена Поръчка за "Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин".

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


Публикува се решение за възлагане на Изпълнител по Обществена Поръчка за "Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин".

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2015-03-30]


Публикуват се Допълнителни пояснения във връзка с Обществена Поръчка: „Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология, Отделение по обща и клинична патология и Отделение по образна диагностика при МБАЛ „Света Петка” АД – Видин”.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2015-03-27]


Публикува се Обявление за отваряне на ценовите оферти във връзка с Обществена Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин”.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2015-03-21]


С цел избягване на недоразумения и ускоряване на процедурата, се предоставят Допълнителни пояснения относно обществена поръчка: „Демонтаж, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин”.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2015-03-18]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - „Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология, Отделение по обща и клинична патология и Отделение по образна диагностика при МБАЛ „Света Петка” АД – Видин”.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2015-03-13]


Отправя се публична покана - „Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин”.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2015-03-12]


Отправя се публична покана - "Избор на обслужваща финансова институция за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин".

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2015-03-11]


Отправя се публична покана за „Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин”.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2015-03-09]

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин разполага с многофункционална конферентна зала с капацитет до 70 места, за провеждане на семинари, обучения, конференции, презентации и други. Залата е оборудвана с мултимедия, климатизация и лаптоп за презентации.

Цени за ползване на конферентна зала:

 • за първият ден – 100.00 лв. за всеки 1 час;
 • за всеки следващ ден – 100.00 лв.
  *цените са с ДДС
  /необходима е предварителна резервация/

За контакт:

 • телефон: 0877 / 245 334
 • e-mail: mbal_vidin@abv.bg
[2015-03-06]

МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин внедри Регистрационна система за хоспитализация и дехоспитализация на пациенти

Съгласно изискванията на НРД 2015 за въвеждането на Регистрационната системата за хоспитализация и дехоспитализация на пациенти договорени между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз (БЛС), МБАЛ “Св. Петка” АД, гр. Видин внедри Регистрационната система. Болницата е закупила устройство за чекиране и персонала е обучен за работа с него.

Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация на пациенти е разработена по поръчка на НЗОК и има за цел да бъде завишен контролът при прием и изписване на пациенти в лечебните заведения, като отчита двете дейности едновременно, както в болничното заведение, така и в НЗОК във времето, когато те реално се случват.

Как на практика работи Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация?

При прием в лечебното заведение, здравноосигуреното лице задължително представя един от следните машинночитаеми български лични документи (БЛД):

 • Лична карта;
 • Паспорт;
 • Моряшки паспорт;
 • Карта на постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
 • Удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС;
 • Разрешение за (постоянно) пребиваване;
 • БЛД от стар тип (зелен паспорт);
 • Временни удостоверения, издадени от МВР, при загуба на лична карта

Системата разчита чрез електронен четец данните от машинночитаемия БЛД, прави проверка за валидността на документа и регистрира хоспитализацията или дехоспитализацията на пациента.

Системата може да обработва едновременно документи, постъпили на няколко регистратури, ако лечебното заведение има такива.

При въвеждането на информацията в Системата, регистраторът полага квалифициран електронен подпис (КЕП) – тип професионален (в него се съдържа освен ЕИК на юридическото лице и ЕГН на конкретния регистратор). Това е необходимо, за да се гарантира сигурността на здравноосигурените. Системата оформя регистрацията във вид на електронен документ съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се състои от данните, прочетени от машинночитаемата зона на БЛД, както и от данните за лечебното заведение и за служителя, извършващ регистрацията, прочетени от КЕП, с който служителят подписва заявлението. При извършване на нарушения при регистрацията, регистраторът носи отговорност по глава девета „Документни престъпления“ от Наказателния кодекс.

Цялата операция от стартирането до финализирането на хоспитализацията отнема не повече от няколко секунди

По изключение упълномощеният служител на регистратурата на лечебното заведение може да въвежда данните за здравноосигурения ръчно. Това е предвидено за случаите, когато лицето е на възраст под 14 години и няма издаден БЛД. Тогава към данните на придружителя се въвеждат ръчно и тези на пациента, който ще бъде хоспитализиран.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg[2015-03-05]


Обявено e решение за прекратяване на общестената поръчка от 27.01.2015 (профила на купувача) и обявяване на нова такава: „Демонтаж, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин”.

За детайли относно новата поръчка, вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


Във връзка с предстоящо издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по Кардиология - III ниво и предстояща акредитационна оценка за практическо обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност през 2016 г., се ПРОМЕНЯ заповед №167/26.02.2015 с нова заповед №186/05.03.2015 г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2015-02-16]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин”.
За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2015-02-04]


С цел избягване на недоразумения и ускоряване на процедурата, се предоставят Допълнителни пояснения относно общестена поръчка: „Демонтаж, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин”.
За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2015-01-27]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - „Демонтаж, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин”.
За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2015-01-05]


Публикува се Обявление (променено) за отваряне на ценовите оферти във връзка с Обществена Поръчка: "Избор на банкова институция за предоставяне на кредит на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр. Видин за оборотни средства".

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 16.02.2024 г.