НОВИНИ[2019-12-31]

Обявена обществена поръчка: "Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-12-30]

Обявена обществена поръчка: "Извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-11-14]

Обявена обществена поръчка: "Доставка на медицински изделия за отделение по Кардиология при МБАЛ"Света Петка" АД, гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-10-31]

Обявена обществена поръчка: "Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ „Света Петка” АД, гр Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-10-08]

Обявена обществена поръчка: "Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика за нуждите на МБАЛ „Света Петка”АД, град Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-10-08]

Обява за получаване на оферти за „Доставка на принтерна хартия за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД” с прогнозна стойност от 3135,00 лева без ДДС”

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 17.10.2019 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Цекова; тел. за връзка: 094/600 691.[2019-09-27]

Обявена обществена поръчка: "Изграждане на резервно електрозахранване на отговорни консуматори в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-09-26]

Обявена обществена поръчка: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за един обект на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-09-25]

Обявена обществена поръчка: "Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за оборотни средства на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-08-09]

Обявена обществена поръчка: "Извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-07-16]

Обявена обществена поръчка: "Доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-07-15]

Благодарствени писма от пациенти към лекарите и сестрите в Отделение по Анестезиология и Интензивно Лечение при МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.[2019-07-10]

Обявена обществена поръчка: "Частичен ремонт на Отделение по Психиатрия при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-06-20]

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Частичен ремонт на Психиатрично отделение при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-06-20]

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-06-20]

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-06-17]

Обявена обществена поръчка: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитален графичен рентгенов апарат за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-05-27]

Обявена обществена поръчка: „Изграждане на резервно електрозахранване на отговорни консуматори в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-05-21]

Обявена обществена поръчка: „Закупуване на автоклав за стерилизация и водоочистваща система за централна стерилизационна на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-05-20]

„Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на 1бр. дигитален графичен рентгенов апарат”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-05-13]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-04-30]

Обявена обществена поръчка: „Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-04-25]

„Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на Автоклав за стерилизация и водоочистваща система за централна стерилизационна на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-04-25]

Обявена обществена поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на ангиографска система TOSHIBA”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-04-22]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-04-15]

Обява относно избор на дипломиран ескперт - счетоводител – регистриран одитор за счетоводното годишното приключване на 2019 г.

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за осигуряване на независимо одиторско мнение, относно финансовия отчет на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин и на МЦ „Света Петка” ЕООД

Офертата трябва да е съобразена със следните параметри и да съдържа :

1. Заверката ще бъде извършена съгласно изискванията на МОС 700.

2. Кандидатът следва да е регистриран експерт-счетоводител и да притежава диплома.

3. Стойност и заплащане на услугите.

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 22.04.2019 г. в Деловодството на болничното заведениеили на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2019-03-15]

Обявена обществена поръчка: „Избор на застрахователна компания за застраховане на имуществото и персонала на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин, срещу рискове на застрахования и рискове от причинени вреди на трети лица за срок от 1 година”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-27]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на медицински изделия необходими за провеждане на диализно лечение в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-27]

Обявена обществена поръчка: „Извършване на текущ ремонт на Отделение по Нефрология и диализно лечение при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-27]

Обявена обществена поръчка: „Осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-26]

Обявена обществена поръчка: „Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-21]

Обявена обществена поръчка: „Отдаване под наем на част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-20]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, тонер за зареждане и рециклиране на тонер касети, както и ремонт и поддръжка на принтерите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-11]

Обявена обществена поръчка: „Отдаване под наем на помещение и част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин за разполагане на телевизионни приемници и апарати за самотаксуване”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-06]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-02-06]

Обявена обществена поръчка: „Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин в извънработно за тях време, в часовия диапазон от 14:00 часа на текущия ден до 07:30 часа на следващия работен ден и в часовия диапазон от 0:00 часа до 24:00 часа в празничните и почивни дни“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-01-25]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на отделение по „Съдебна медицина“ при МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-01-25]

Обявена обществена поръчка: „Извършване на строително-ремонтни дейности в отделение по „Съдебна медицина“ при МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-01-18]

Обявена обществена поръчка: „Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-01-11]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по обща и клинична патология при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2019-01-04]

Обявена обществена поръчка: „Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за оборотни средства на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.04.2024 г.