НОВИНИ[2021-12-30]

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо[2021-11-29]

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо[2021-11-10]

Становище от МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин във връзка с публикувания на 09.11.2021г клип в интернет пространството

Становище[2021-11-03]

Покана с предмет: “На основание чл.20 ал.3, във връзка с чл.186 от ЗОП, Решение на СД на МБАЛ ”Света Петка” АД, взето с Протокол № 24 от 04.10.2021 , Вътрешните „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, съответстващи на изискванията на чл.28 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, (обн.,ДВ,бр.40 /05.05. от 2020 г. последно допълнение ДВ,бр.89 от 26.10.2021 г.), и на база извършения анализ на ползваните финансовите услуги, спазвайки изискванията за достъпност, икономическа изгодност и управление на финансовия риск“

Покана[2021-10-19]

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо[2021-10-14]

МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин обявява две свободни места за лекари и две свободни места за мед.сестри в Спешно приемно отделение. Документи се приемат в деловодството до 16:00 ч.[2021-10-08]

"Съобщение във връзка PCR/Антиген тестове при МБАЛ"Света Петка"АД, гр.Видин"

Съобщение[2021-09-21]

Обява: "Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за оборотни средства на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2020-08-11]

Прессъобщение РЗОК-Видин

Съобщение[2021-08-24]

Благодарствено писмо от пациенти лекувани в структурата за ковид болни при МБАЛ„Света Петка”АД

Благодарствено писмо[2021-06-24]

Обява за "Избор на застрахователна компания за застраховане на имуществото и персонала на МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин, срещу рискове на застрахования и рискове от причинени вреди на трети лица за срок от 1 година"

Обява[2021-06-21]

Публикува се обява във връзка с конкурс за назначаване на възлагане на управлението на Медицински Център „Света Петка” ЕООД.

Обявление 21.06.2021г.[2021-06-15]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-277/24.06.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-15]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-270/22.06.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-14]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-164/29.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-09]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-163/29.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-09]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-151/19.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-09]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-151/19.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-08]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-151/19.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-08]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти от анатомно-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомно-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомно-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение" по обособена позиция 1 от Рамково споразумение РД-11-102/25.02.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-08]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-62/01.02.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-07]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти от анатомно-терапевтична група С "Сърдечно-съдова система" по обособена позиция 1 от Рамково споразумение 55/28.01.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-06-07]

Обявено Рамково споразумение: "Доставка на лекарствени продукти от анатомно-терапевтична група С "Сърдечно-съдова система" по обособена позиция 2 от Рамково споразумение РД-11-54/28.01.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-05-26]

Благодарствени писма от пациенти лекувани в структурата за ковид болни при МБАЛ„Света Петка”АД.

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо[2021-03-10]

Публикува се обява във връзка с конкурс за назначаване на началник отделения в МБАЛ„Света Петка”АД.

Обявление 18.05.2021г.[2021-03-05]

"Съобщение във връзка PCR изследвания за доказване на COVID-19 при МБАЛ"Света Петка"АД, гр.Видин"

Съобщение[2021-03-05]

Обява за "Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандарти на годишния финансов отчет за 2021г./съответно индивидуален и консолидиран/ на публичното предприятие МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин и неговата икономическа група"

Обява

Заповед-удължаване на срок

Протокол[2021-02-16]

Обявена обществена поръчка: "Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин в извънработно за тях време, в часовия диапазон от 14.00 часа на текущия ден до 07.30 часа на следващия работен ден и в часовия диапазон от 0.00 часа до 24.00 часа в празничните и почивни дни"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-01-08]

Обявена обществена поръчка: "Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на рентгенова тръба за ангиографхска система Infinix VF-I за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2021-01-07]

Обявена обществена поръчка: "Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 16.02.2024 г.