НОВИНИ
[2013-12-06]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин в извънработно за тях време, в часовия диапазон от 14.00 часа на текущия ден до 07.30 часа на следващия работен ден и в часовия диапазон от 0.00 часа до 24.00 часа в празничните и почивни дни.


Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Покана ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-11-07]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Хардуерно и софтуерно разширяване на възможностите на наличната апаратура в Отделение по Образна диагностика на МБАЛ МБАЛ "Света Петка" АД, град Видин, чрез доставка, монтаж и интеграция с наличната апаратура (Компютърен томограф Somatom Emotion – Siemens и всички налични апарати, поддържащи DICOM 3.0 стандарт) на система за дигитализиране на конвенционалните образи от аналоговите рентгенови апарати, които използват касети, чрез CR система и PACS – система за архивиране и управление на образите. Обучение на персонала.


Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Обявление ]
- [ Техническа спецификация ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-10-24]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Приготвяне и осигуряване на храна за пациенти на МБАЛ "Света Петка" АД град Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Покана ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-10-15]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Периодична доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД град Видин


Документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Решение ]
- [ Обявление ]
- [ Спецификация Офталмология ]
- [ Спецификация Ортопедия ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-09-26]


Екипът на МБАЛ"Света Петка"АД – гр.Видин стартира проект „Персоналът на МБАЛ ”Света Петка” Видин АД с по-добри условия на труд”, бюджетна линия BG051PO 001-2.3.03 „Безопасен труд”, одобрен с Договор ESF-2303-05-04003. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Информацията от пресконференцията за откриване на проекта може да намерите във файла:
- [ Информация ]


телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-09-16]


МБАЛ"Света Петка"АД, прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с наименование: «Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност», по Проект: 'Персоналът на МБАЛ"Св.Петка"АД, гр.Видин с по- добри условия на труд', BG051PO001-2.3.00922, съгласно Договор ESF-2303-05-04003 поради това, че при откриването на процедурата са допуснати нарушения, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена.


Пълния текст на решението с мотивите за прекратяване може да прочетете тук:
- [ Решение ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-09-13]


Покана На 19.09.2013 г. от 11,00 часа в залата на Регионален пресклуб на БТА – гр. Видин, ще се проведе откриващата конференция по проект 'Персоналът на МБАЛ ”Св.Петка” Видин АД с по-добри условия на труд'. Презентацията на проекта е открита за гражданите на Община Видин.


- [ Покана ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-09-11]


МБАЛ"Света Петка"АД, със седалище в гр.Видин и адрес на управление: ул."Цар Симеон Велики", №119, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03, ESF-2303-05-04003 обявява процедура за избор на изпълнител на: «Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност», по Проект: 'Персоналът на МБАЛ"Св.Петка"Видин АД с по- добри условия на труд', BG051PO001-2.3.03. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Публична покана ]
- [ Образци ]
- [ Техн.Спецификация ]
- [ Техн.Оферта ]
- [ Документация процедура ]
- [ Заповед процедура ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-08-16]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Приготвяне и осигуряване на храна за пациенти на МБАЛ Света Петка АД - Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Образци ]
- [ Решение ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-08-14]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология, Отделение по обща и клинична патология и Отделение по образна диагностика при МБАЛ Света Петка АД - Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ Лабораторни изделия и реактиви ]
- [ Медицински изделия ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-08-12]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ Света Петка АД - Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Обявление ]
- [ Решение ]
- [ Документация ]
- [ Приложение 1 ]
- [ Приложение 2]
- [ Приложение 3]
- [ Приложение 4]
- [ Приложение 5]
- [ Приложение 6]
- [ Приложение 7]
- [ Приложение 8 ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-07-15]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на движимото и недвижимо имущество на МБАЛ Света Петка АД - Видин и осигуряване на пропускателен режим в сградата, видеонаблюдение и проверка на получени алармени сигнали от сигнално-известителната техника на МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Покана за поръчката ]
- [ Ценово предложение ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-06-19]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология, Отделение по обща и клинична патология и Отделение по образна диагностика на МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Покана за поръчката ]
- [ Спецификация - лабораторна ]
- [ Спецификация - общи ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-05-27]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Доставка на горива, осъществена, чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на дизелово гориво, бензин А95, пропан-бутан, смазочни материали, консумативи и автокозметика за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Покана за поръчката ]
- [ Ценово предложение ]
- [ Предложение за изпълнение ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-04-18]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Закупуване на рентгенов апарат тип Мамограф за нуждите на Медицински център "Света Петка" ЕООД, гр.Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Обявление за поръчката ]
- [ Ценово предложение ]
- [ Техническа Документация ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-03-28]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Доставка на видеоендоскопска система за нуждите на МБАЛ "Света Петка" - АД, гр.Видин,включваща : видеоендоскопски процесор, светлинен източник, монитор, видеогастроскоп, видеоколоноскоп, елекрически нож за ендоскопски процедури и количка за видеоендоскопската апаратура


Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Обявление за поръчката ]
- [ Решение към поръчката ]
- [ Документация ]

Банкови сметки:
BG 22 BUIN 95611000205719 - Търговска банка Алианц България
BG 79 FINV 915010 BGN 03L8N - ПИБ АД

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-03-11]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ и доставка на медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Обявление за поръчката ]
- [ Решение N158 към поръчката ]
- [ Документация лекарства 2013 ]
- [ Спецификация - приложение N1 ]
- [ Спецификация - приложение N2 ]
- [ Спецификация - приложение N3 ]

Банкови сметки:
BG 22 BUIN 95611000205719 - Търговска банка Алианц България
BG 79 FINV 915010 BGN 03L8N - ПИБ АД

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-03-04]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Закупуване на подвижен рентгенов апарат тип „Кугел” за нуждите на „Отделение по пневмология и фтизиатрия” на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Покана за поръчката ]
- [ Техническа спецификация - приложение N1 ]
- [ Ценово предложение - приложение N2 ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-01-21]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Покана за поръчката, документация ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
[2013-01-08]


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в сградата на отделенията по „Психиатрия” и „Нефрология и диализно лечение” на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин


Техническата оферта и документацията към поръчката може да изтеглите от тук:
- [ Покана за поръчката ]
- [ Вид и обем СМР ]
- [ Ценово предложение - образец N2 ]

телефон за допълнителна информация: 094/606-025, 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.04.2024 г.