НОВИНИ[2018-12-21]

Обява за получаване на оферти за „Извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации - МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 31.12.2018г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-12-21]

Обява за получаване на оферти за „Доставка на принтерна хартия за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД”

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 07.01.2019г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-12-21]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-12-12]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-12-06]

Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за изграждане на Система за електронна охрана на обект с десет датчика - МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 12.12.2018г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Мариан Димитров; тел. за връзка: 0898 83 36 49.[2018-11-29]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика за нуждите на МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-11-27]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-11-13]

Обявена обществена поръчка: „Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-11-13]

Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 20.11.2018г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-11-07]

Обявена обществена поръчка: „Закупуване на седем хемодиализни апарати и шест хемодиализни кресла за отделение по Нефрология с дейност диализно лечение при МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-11-02]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ „Света Петка” АД, гр Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-10-23]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-10-17]

Публикува се Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за доставка на хигиенни материали

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 24.10.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-10-17]

Публикува се Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за доставка на закуски за кръводарители

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 24.10.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-10-15]

Публикува се Обява за получаване на оферти за избор на изпълнител за изработка и печат на формуляри

Обява

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 19.10.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-10-03]

Обявена обществена поръчка: „Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-10-01]

МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, представляващи Приложение № 3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн.,ДВ,бр.51 от 2003г. изм. и доп. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017г.

Срок за подаване на офертите – до 16:00 ч. на 08.10.2018 г. на следния адрес:

 • град Видин 3700,
 • ул. „Цар Симеон Велики” 119,
 • МБАЛ „Света Петка” АД.
 • Силвия Дамянова

За допълнителна информация ; Тел: +359 94 600691 E-mail: mbal_vidin@abv.bg

Подробна информация относно документацията на търга и начина на оформяне на офертите, всеки кандидат може да получи на електронен адрес: профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-09-28]

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание с предмет: „Отдаване под наем на помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин” при спазване на изискванията на чл. 15 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн. ДВ, бр. 51 от 2003 г. последно допълнение ДВ, бр. 64 от 08.08.2017 г.).

Срок за подаване на офертите – до 16:30 ч. на 15.10.2018 г. на следния адрес:

 • град Видин 3700,
 • ул. „Цар Симеон Велики” 119,
 • МБАЛ „Света Петка” АД.

За допълнителна информация : Лице за контакт: Силвия Дамянова; Тел: +359 94 600691 E-mail: mbal_vidin@abv.bg

Подробна информация относно документацията на търга и начина на оформяне на офертите, всеки кандидат може да получи на електронен адрес: профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-09-12]

Обявена обществена поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-09-10]

МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при спазване изискванията на „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции”, представляващи Приложение № 3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн.,ДВ,бр.51 от 2003г. изм. и доп. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017г.

Срок за подаване на офертите – до 16:00 ч. на 26.09.2018 г. на следния адрес :

 • Град Видин 3700
 • Ул.”Цар Симеон Велики” 119
 • МБАЛ „Света Петка” АД
 • Силвия Дамянова

За допълнителна информация : Тел: +359 94 600691 E-mail: mbal_vidin@abv.bg

Подробна информация относно начина на оформяне на офертите и методиката за тяхната оценка профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-07-18]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на медицински консумативи, имплантируеми кардиостимулатори и изделия за отделение по Кардиология за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-06-21]

Обявена обществена поръчка: „Периодична доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин по две самостоятелно обособени спецификации”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-05-29]

Обява за получаване на оферти за „Абонаментно сервизно обслужване на климатична техника, монтирана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за „Абонаментно сервизно обслужване на климатична техника, монтирана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

 1. Диагностика на климатичните системи
 2. Текущи или основни ремонти на климатичните системи
 3. Профилактика на климатичните системи и периодични последващи проверки, съгласно работните параметри на съответната техника, които включват:
  • Измерване на параметрите на въздуха – температура и напор;
  • Контрол на хладилните кръгове;
  • Почистване на филтрите;
  • Контрол на ел. захранването;
  • Контрол на включване режимите на работа – лято, зима;
  • Констатация и отстраняване на възникнали проблеми;
  • Зареждане и дозареждане с фреон.

 4. Броя на климатичната техника:

  • 110 бр. климатици;
  • климатична и вентилационна система в Ангиографска зала в отделение по Кардиология

 5. Да се посочи месечната цена на абонаментното сервизно обслужване на климатичната техника

 6. Валидност на офертата

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 06.06.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на email. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-05-25]

Обява за получаване на оферти за „Извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове през отоплителиня сезон (м. ноември – м. декември 2018 г.)”

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за „Извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове през отоплителиня сезон (м. ноември – м. декември 2018 г)”

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

  I. Измерване на вредни вещества в отпадните газове след два водогрейни котли

  1. Измерване на газове – азотен оксид, въглероден оксид, серен диоксид, кислород

  2. Измерване параметрите на газовия поток

  II. Да се посочат размера на разходите за измервания, пробовземане и анализ

  III. Валидност на офертата

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 15.06.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на email Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-05-18]

Обява за получаване на оферти за „Ежегоден контрол и извършване на измервания, свързани с електробезопасността и физични фактори на работната среда”

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за „Ежегоден контрол и извършване на измервания, свързани с електробезопасността и физични фактори на работната среда”

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

  1. Електробезопасност

  • Измерване на съпротивление на защитни заземителни уредби;

  2. Физични фактори на работната среда:

  • Измерване на изкуствено осветление в работната среда

  3. Цена за единичен контрол без ДДС

  4. Валидност на офертата

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 31.05.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на email Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-05-17]

Обявена обществена поръчка: „Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-05-15]

Обява относно събиране на оферти за избор на изпълнител за трудово – медицинско обслужване.

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин открива процедура за събиране на оферти за избор на изпълнител за трудово – медицинско обслужване.

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

  1. Извършване оценка на условията на труд по работните места и риска за здраве при работата;

  2. Текущи дейности, свързани с оценката на условията на труд и риска при работа, както и разработване на мерки за отстраняване, намаляване и контрол на риска на здравето;

  3. Наблюдение и оценка на здравословното състояние на работещите;

  4. Обучение, информация и консултация по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа за ръководен персонал, експерти и отговорници по ЗБУТ, членове на КУТ;

  5. Разработване на фирмена документация по ЗБУТ.

  Моля, при формиране на цената да се съобразите, че трябва да представите цена на човек и обща стойност, като персонала на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин е както следва:

  • Медицински специалисти – 199 бр.;
  • Санитари – 101 бр.;
  • Лекари – 101 бр.;
  • Немедицински персонал – 50 бр.

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 22.05.2018 г. в в Деловодството на болничното заведение или на email Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-05-15]

Обява относно избор на фирма, предоставяща куриерски услуги за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за осигуряване на фирма, предоставяща куриерски услуги за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин.

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

  1. Компанията – кандидат, която подава оферта да предоставя услугата на територията на Република България, от врата до врата

  2. Пратките на дружеството са предимно документални

  3. Компанията – кандидат, подаваща оферта да доставя пратката в срок до 1 ден след приемане на пратката от МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

  4. Стойност и заплащане на услугите, в това число:

  • цена на обикновена пратка
  • цена на пратка с обратна разписка
  • цена на пратка с доставка фиксиран час
  • възможност за отложено плащане.

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 20.06.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на email Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-04-30]

Благодарствено писмо от директора на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" към ръководството на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.[2018-04-27]

С решение на Окръжен съд - Видин, по гражданско дело 386/2017г., осъди НЗОК да заплати сумата 295,900 лева на МБАЛ „Света Петка” АД[2018-04-27]

Детски специалисти от УМБАЛСМ „Пирогов“ преглеждат деца в МБАЛ „Света Петка” Видин

Днес се извършиха безплатни прегледи за деца до 18-годишна възраст , в рамките на кампанията „Национална програма Детско здраве – Пирогов“. Съвместната инициатива е на УМБАЛСМ „Пирогов“ и МБАЛ „Света Петка” . За инициативата МБАЛ „Света Петка” разпространи новината и часовете за записване бяха запълнени още първите дни. Целта на кампанията е чрез превантивни прегледи да се постигне ранно откриване на заболяванията при децата и да се избегне нуждата те да остават за лечение в болница. Днес специалистите прегледаха над 300 деца . Прегледите продължават и в момента.[2018-04-24]

Публикува се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-04-20]

Обявена обществена поръчка: „Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-04-10]

Детски специалисти от УМБАЛСМ „Пирогов“ ще преглеждат деца в МБАЛ „Света Петка” Видин

Безплатни прегледи за деца до 18-годишна възраст ще се извършат на 27.04.2018 година, в рамките на кампанията „Национална програма Детско здраве – Пирогов“. Целта на кампанията е чрез превантивни прегледи да се постигне ранно откриване на заболяванията при децата и да се избегне нуждата те да остават за лечение в болница. По време на нея едни от най-добрите детски специалисти по УНГ, травматология, хирургия, урология и офталмология, ще извършат прегледи в сградата на МБАЛ „Света Петка“ – Видин, на 27 април 2018 г., от 9 до 16 часа. Децата, които са с придружаващи заболявания, за прегледа трябва да носят всякакъв вид медицинска документация.

 • Д-р. Мария Праматарова, Специалист по: Очни болести
 • Проф. Асен Балтов, Специалист по: ортопедия
 • Д-р. Николай Цоцомански, Специалист по: ортопедия
 • Доц. д-р Христо Шивачев, Специалист по: хирургия
 • Д-р Павлина Аврамова, Специалист по: УНГ
 • Д-р Асен Меджидиев, Специалист по: УНГ
 • Д-р Стоян Пеев, Специалист по: уролог

Останали часове за записване: Хирург и Ортопед

Прегледите са безплатни, а за да бъде прегледано едно дете е необходимо единствено да бъде записано предварително на регистратурата на МБАЛ”Света Петка” или на телефон 094 60 21 31.[2018-04-03]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи човек на длъжност "Длъжностно лице по защита на данните" (DPO)

Във връзка с въвеждането на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) МБАЛ „Света Петак” АД търси да назначи Длъжностно лице по защита на данните.

Изисквания за заемане на работното място:

  1. Висше образование - юридическо, публична администрация или техническо

  2. Експертни познания в областта на законодателството и практиките в областта на защитата на данните

  3. Английски език - предимство

  4. Задълбочено познаване на Регламента за защита на личните данни и становищата на работната група по чл. 29, ЗЗЛД и всички поднормативни актове, включително практиката на Комисията за защита на личните данни

  5. Опит в изработката на политики за информационна сигурност

  6. Добри познания в информационната инфраструктура, както и по разработка, внедряване и поддръжка на информационна система, ще се считат за предимство.

  7. Добри познания в администриране на база данни ще се счита за предимство.

  8. Опит в създаването/промяната на нормативна база и/или вътрешно-фирмени документи, инструкции и политики

  Отговорности на Длъжностното лице:

  • Да съдейства на външни консултанти и да участва активно в привеждане в съответствие дейността на дружествата с новия Регламент 2016/679 за защита на личните данни, както и с националното законодателство
  • Да участва в изготвянето на вътрешно фирмени правила и процедури свързани с обработването на лични данни, съгласно настоящия регламент.
  • Да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на Регламент 2016/679 и на други разпоредби за защитата на данни на равнище Съюз или държава членка;
  • Да наблюдава спазването на Регламент 2016/679 и на други разпоредби за защитата на данни на равнище Съюз или държава членка и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;
  • При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката
  • Да си сътрудничи с надзорния орган;
  • Да следи ежегодно за съответствието на дейността на администраторите на лични данни с европейското и национално законодателство
  • Да прави анализ на мрежовия трафик и поведението на служителите
  • Да изготвя доклади до Изпълнителния Директор на дружеството при нарушение на политиките за информационна сигурност
  • Да изработва цялостна документация по внедряване на GDPR в Дружеството

Необходими документи:

 • Копие от диплома за завършено образование
 • Актуално CV
 • Мотивационно писмо

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 10.04.2018 г. в отдел "Човешки Ресурси" на болничното заведение.[2018-03-30]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи човек на длъжност работник, поддръжка на материалната база - дърводелец

Изисквания:

 • ОКС - професионално обучение по специалността;
 • Отговорност, честност, дисциплинираност, умения за работа в екип, умения за работа под напрежение

Деиности и отговорности:

 • Да умее да реже, сглобява, поддържа и ремонтира различни видове конструкции и елементи от дърво и други материали;
 • Да извършва ремонт на дограма, офис обзавеждане, стелажи и др.;
 • Да сглобява, монтира и ремонтира вътрешни и външни елементи на сгради, като стени, врати, рамки за врати и прозорци, ламперии и подобни облицовки;
 • Изпълнява и други дейности, свързани с поддръжка на материалната база при необходимост.

Необходими документи:

 • Копие от диплома за завършено образование
 • CV
 • Мотивационно писмо

Кандидатите могат да подават документи в отдел "Човешки Ресурси" на болницата: срок за подаване на документите до 04.04.2018г.

За допълнителна информация тел.: 094 / 60-21-31 вътрешен 222[2018-03-28]

Обява за получаване на оферти за закупуване на 5 броя нови ЕКГ апарати

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за закупуване на 5 броя нови ЕКГ апарати за осигуряване на нормален процес на работа в лечебното заведение.

ЕКГ апаратите трябва да отговарят на следните изисквания:

- Три канален ЕКГ апарат

- Шест канален ЕКГ апарат

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

 • Цена на ЕКГ апарат
 • Възможност за разсрочено плащане – по договаряне
 • Срок на доставка
 • Гаранция на доставения апарат
 • Валидност на офертата

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 10.04.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на email Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-03-23]

Тази година за втори път ще се проведе гласуване за Сестра на годината - 2017г. на МБАЛ"Света Петка" АД гр. Видин.

Бюлетините и кутиите за гласуване са на двете болнични регистратури . За първи път се провежда и гласуване за най – харизматичният професионалист по здравни грижи /фелдшер, медицинска сестра, акушерка, лаборант / , когото познавате.В него могат да участват всички работещи в здравното заведение, пациенти и техни близки.

Наградите ще бъдат връчени на тържество в МБАЛ”Света Петка” АД в навечерието на 11 май-международен ден на медицинската сестра.

Очакваме вашите предложения до 30 април 2018 година.

Желаем Ви успех колеги![2018-03-21]

Обява относно избор на дипломиран ескперт - счетоводител – регистриран одитор за годишното приключване на 2018 г.

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за осигуряване на независимо одиторско мнение, относно финансовия отчет на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин и на МЦ „Света Петка” ЕООД

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

1. Заверка съгласно изискванията на МОС 700

2. Да е регистриран и с диплома

3. Да оказва методологическа помощ при:

 • възникнали текущи проблеми и правилното им отразяване във финансовия отчет;
 • данъчна консултация;
 • данъчна защита;
 • счетоводни и финансови съвети и внедряване на иновативни решения

4. Стойност и заплащане на услугите.

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 28.03.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на email Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-03-21]

Благодарствени писма към медицинските сестри от МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.[2018-03-14]

Покана за получаване на оферти за закупуване на нов Апарат за дихателна реанимация със следните характеристики:

  1. Предназначен за дихателна реанимация на деца от 3 кг. до възрастни пациенти.

  2. Автономно турбинно захранване с въздух осигуряващо минимум 20000 работни часа.

  3. Да има възможност за захранване от източници на кислород с високо и ниско налягане.

  4. Електрическо захранване: от централна мрежа и от вградена акумулаторна батерия осигуряваща минимум 6 часа автономна работа.

  5. Газоподаващата система да е с възможност за осигуряване на пиков поток от над 200 л/мин.

  6. Задължителни мониторирани параметри на цветен дисплей със сензорно управление и възможност за регулиране на наклона на зрителния ъгъл:

  7. Цветово кодирана алармена система с визуализация на обхвата на алармите и с възможност за задаване на автоматични граници.

  8. Да има възможност за заключване на настройките на вентилацията с потребителска парола

  9. Възможност за запаметяване на последно въведените настройки на вентилация и автоматичното им възпроизвеждане ако апарата се включи към същия пациент.

  10. Възможност за директен експорт на пациентни данни, апаратни настройки и алармени събития.

  11. Автоклавируеми инспираторна и експираторна клапи.

  12. Апаратът да може да бъде лесно разкачан от мобилния статив и да е с тегло макс. 10 кг.

  13. Задължителна окомплектовка: мобилен статив, микропроцесорен овлажнител с камера за многократна употреба, пациентени кръгове за многократна употреба за възрастни и деца, деца, многократни маски за неинвазивна вентилация за възрастни и деца, маски и назални канюли за кислородна терапия за възрастни и деца, гъвкав статив за пациентния кръг, захранващ шланг за кислород.

  14. Да притежава следните функционални възможности:

  • Алгоритъм за автоматично синхронизирано терминиране на експириума при всеки дихателен цикъл;
  • Процедура за рекрутиране на белия дроб;
  • Процедура подпомагаща аспирирането на пациента с фази за предварителна и последваща оксигенация на пациента с подаване на 100% кислород;
  • Автоматична система за компенсиране на утечки;
  • Възможност за провеждане на кислородна терапия с регулируем поток;
  • Инспираторно и експираторно задържане, мануално запускане на дихателни цикли, временно подаване на 100% кислород, въздишка;
  • Вграден инхалатор на медикаменти синхронизиран с инспираторната фаза и с възможност за регулиране на интервала между инхалациите.

  15. Задължителни контролни параметри на вентилация и минимални изисквания към обхвата им на регулиране:

  • Дихателен обем: 20 до 2 000 мл.

Моля, при изготвяне на офертата да се съобразите със следните параметри:

 • Цена на Апарат за дихателна реанимация до 30 000 лв. без ДДС.
 • Възможност за разсрочено плащане – по договаряне
 • Срок на доставка
 • Гаранция на доставения апарат
 • Валидност на офертата

Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 20.03.2018 г. в Деловодството на болничното заведение или на еmail: mbal_vidin@abv.bg. Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-02-14]

МБАЛ „Света Петка“ АД, гр.Видин - Четири години борба за оцеляване

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И СЪГРАЖДАНИ[2018-02-27]

ОФЕРТА за изработка на работно облекло – туника и панталон.

Моля, при изготвяне на офертата да съобразите следните параметри:

1.Цените на работното облекло;

 • туника с остро деколте, къс ръкав и три джоба;
 • панталон с два джоба;
 • цена с бродерия/ситопечат (логото на болницата);
 • цена на работното облекло – цветно и бяло;
 • Цените се посочват без ДДС.

2.Срок на изработка

3.Срок на доставка

4.Състав на плата

5.Грамаж на плата

6.Вид плащане

7.Валидност на офертата

8.Мостра на плата

9.Мостра на работното облекло

Срок на подаване на офертите – до 16:30 часа на 09.03.2018 г.

в Деловодството на болничното заведение или на email: mbal_vidin@abv.bg Лице за контакт: Силвия Дамянова; тел. за връзка: 094/600 691.[2018-02-14]

Обявена обществена поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр.Видин по седем обособени позиции“

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-02-12]

Публикуват се Обявление и Решениe във връзка с обществена поръчка: „Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-02-07]

Публикува се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2018-02-01]

Публикуват се заповеди и обявления във връзка с конкурси за назначаване на началник и старша сестра на отделения в МБАЛ „ Св. Петка” АД.

Заповед началник отделение

Обявление

Заповед старша сестра

Обявление

За справки и допълнителна информация: тел. 094/602131/222[2018-01-22]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи шофьор за транспортиране на болни на диализно лечение.

Кандидатите могат да подават документи в отдел "Човешки Ресурси" на болницата:срок за подаване на документите до 05.02.2018г.

За допълнителна информация вижте страницата Кариери или на тел.: 094 / 60-21-31 вътрешен 222[2018-01-21]

МБАЛ „Света Петка” отпразнува празника на родилната помощ – Бабинден

На празника си, акушерките от видинската болница проведоха традиционният за Бабинден ритуал "Измиване на ръцете”. По случай празника, децата от детска градина „Арабела” поздравиха всички с песни и стихотворения.

Днес е празник на родилната помощ.Тържеството уважиха представители на Областната управа, Община Видин, политическа партия ГЕРБ и Видинска Света митрополия.

Екипа на АГО получи поздравителни адреси от Областната управа, Община Видин, НЗОК, и от Директора на МБАЛ „ Света Петка” АД Д-р В.Дочкова.

Водосвет за здраве отслужи отец Ставри, който пожела здраве и благополучие.

На празника си, акушерките от видинската болница проведоха традиционният за Бабинден ритуал "Измиване на ръцете”. Най младата акушерка пожела на своите колеги и бъдещи майки здраве и повече деца да се раждат в отделението.

Акушеро-гинекологичното отделение получи дарения, които ще бъдат използвани за най малките пациенти в Родилно отделение.

Разгледайте галерията за събитието.
[2018-01-12]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи магистър-фармацевт.

  Изисквания:
 • членство в БФС;
 • комуникационни умения;
 • работа в екип;
 • отговорност, инициативност;
 • компютърна грамотност - отлични умения за работа с MS Office;
 • опитът и допълнителната квалификация са предимство.

  Отговорности:
 • отпускане на лекарства по лекарско предписание, консумативи, медицински изделия и превързочни материали за лечение на хоспитализираните пациенти;
 • следи наличности, заявява и приема лекарствени средства, консумативи и медицински изделия за работата на болницата.

  Необходими документи:
 • копие от диплома за завършено образование-дипломиран магистър фармацевт;
 • CV;
 • мотивационно писмо.

Кандидатите могат да подават документи в деловодството на болницата.

За допълнителна информация вижте страницата Кариери или на тел.: 094 / 60-21-31[2018-01-05]

Публикуват се Обява по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.04.2024 г.